303S FTP file for dataoverføring 2

ID: 303S_FTP file
Utgave: 2
Utarbeidet av: Morten Røe, 27. august 2015
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 27. august 2015

1. Hensikt: Beskrive FTP file som skal overføres daglig ved slakting til Animalia.

2. Omfang: Gjelder alle slakterier som slakter reinsdyr.

3. Innhold: Datafilen inneholder informasjon om alle reinsdyr slaktet under slaktedagen, en linje per slakt. FTP filen skal per slakt inneholde samme informasjon som finnes i strekkodene på skrottlappen, dvs. totalt 52 tegn per slakt, inkludert et semikolon som skiller tallene fra de to strekkodene. I tillegg kommer slakterinummeret, hele EFTA nummer for slakteriet. Her er et eksempel:

Eksempel:
11030482191910500611442246;40470522108907800467010110;R1103
11030482481900801111444292;40470237111105960746980110;R1103
11030482481910801111444292;40470237111105960746980110;R1103

3.1 Dataene fra strekkode 1 er:

Posisjon Strekkode 1 Format Merknad
1 Tolkingskode=1    
2 - 4 EFTA nummer 3.0 Tre siste i EFTA
5 - 10 Skrottnummer 6.0  
11 - 16 Varenummer 6.0  
17 - 18 Fettgruppe 2.0  
19 - 22 Slaktedato (ÅUUD)  
23 - 26 Slaktevekt 4.1  

3.2 Dataene fra strekkode 4 er:

Strekkode nr. 4 for Reinsdyrslakt:

Start-
posisjon
Slutt-
Posisjon
Strekkode 4 Antall posisjoner
1 1 Tolkingskode=4  
2 4 Reinbeitedistrikt 3 posisjoner
5 16 Merkenummer 12 posisjoner, format 12.0
17 17 Alder 1 posisjon
18 18 Kjønn 1 posisjon
19 22 Tidspunkt for veiing 4 posisjoner, format tt:mm
23 25 Ansvarlig klassifisør 3 posisjoner, format 3.0
26 26 Vektsvinn % brukt 1 posisjon

3.3 Data etter siste semikolon:

Slakteriets EFTA nummer, totalt inntil 5 tegn

Felt Type tegn Innhold
1 Et alfanumerisk tegn Enten R eller ikke R (blank)
2 4 siffer, numeriske tegn Slakteriet EFTA nummer

4. Server adresse:

Filene skal sendes til FTP server:

Adresse til FTP server Brukernavn Passord
62.89.42.2 “slakt” “slakt19”

Filene sendes daglig i forbindelse med slakting.

5. Filnavn:
Filenavn skal begynne med:
FTPEXP_Rein_.... => for reinsdyrslakt

6. Sendefrekvens:
Sende data en gang per natt, eller når server har nettilgang