070P Klassifisering internkontroll 1

ID: 070P_Internkontroll
Versjon: 1
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. September 2014

1. Hensikt
Internkontroll klassifisering er navnet på alle tiltak iverksatt av slakteriene i klassifiseringsordningen for å kvalitetssikre klassifiseringen og klassifiseringsresultatene mellom Animalias klassifiseringskontroller.

Med internkontroll menes at brukerne, dvs. slakteriene skal HA, BRUKE og FORSTÅ internkontroll tiltakene.

2. Omfang
Gjelder alle klassifisører og alle slakterier i klassifiserings-ordningen. Internkontroll innebærer at en må kvalitetssikre alle obligatoriske rutiner og korrigerende tiltak. Alle resultater skal dokumenteres og arkiveres.

3. Ansvar og Myndighet
Slakteriene i klassifiseringsordningen har ansvaret for å gjennomføre alle internkontroll tiltak i henhold til gjeldende spesifikasjoner. ANIMALIA har myndighet til å kontrollere at alle internkontroll tiltak blir gjennomført. Slakteriene må iverksette korrigerende tiltak hvis resultatene fra internkontrolltiltakene er utenfor det akseptable.

4. Beskrivelse
Slakteriene plikter å etablere internkontroll, i henhold til Klassifiseringshåndboka. I tillegg plikter slakteriet å følge alle rutiner for korrigerende tiltak ved avvikende klassifisering.

Klassifiseringsansvarlig har det daglige ansvaret for å forsikre seg om at slakteriets klassifisering er akseptabel. Vedkommende plikter å gjennomføre ekstraordinære tiltak ved mistanke om/ dokumentasjon av avvikende klassifisering. Hensikten med tiltaket er å gjenopprette riktig klassifisering.

Klassifiseringsansvarlig har plikt til å forvisse seg om at alle godkjente klassifisører tilfredsstiller kravene om akseptabel klassifisering.

5. Dokumentasjon
Alle obligatoriske internkontroll er definert for hvert av dyreslagene. Alle tiltak skal dokumenteres etter nærmere spesifiserte tidsintervaller og i spesifisert omfang. Det skal gjennomføres internkontroll på fagområdene klassifisering, pussing/ slakte-utførelse og merking av slakt. I tillegg skal det gjennomføres korrigerende tiltak hvis resultatene av de obligatoriske tiltakene er utenfor det akseptable.