Klassifisering av reinsdyr

Et klassifiseringssystem for reinsdyr har vært i drift siden høsten 2014.

Animalia har utarbeidet klassifiseringssystemet for reinsdyr basert på det svenske EUROP-systemet. I tillegg er det utarbeidet et opplegg for opplæring og sertifisering av klassifisører i regi av Animalia. 

Klassifiseringssystemet eies av Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og administreres av et klassifiseringsutvalg hvor Animalia har sekretærfunksjonen. Landbruksdirektoratet har det daglige ansvaret for datainnhenting fra slakteriene. Animalia får tilgang til nødvendige data for å drive klassifiseringssystemet.

Klassifiseringsordningen er obligatorisk for alle reinslakteriene i Norge.