KOORIMP - import

KOORIMP er husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import. KOORIMP ble opprettet av en samlet norsk husdyrnæring for å hindre innførsel av smittestoffer som kan gi sjukdom hos dyr og mennesker.

God dyrehelse er en viktig forutsetning for norsk husdyrproduksjon. KOORIMP er et virkemiddel for å ivareta den gode dyrehelsa hos norske produksjonsdyr. KOORIMP utarbeider tilleggskrav for dyr som skal importeres til Norge.

Tilleggskravene innebærer at dyrene må testes for bestemte sjukdommer før de kan flyttes til Norge. Det må foreligge dokumentasjon på at resultatene av testene har vært negative. Dette gjelder spesielt sjukdommer som ikke er dekket av offentlig regelverk. Tilleggskravene gjelder både eksportsted og mottakerbesetninger i Norge. Tilleggskravene ble oppdatert i mars 2012 for drøvtyggere. Hensikten var å tilpasse kravene til den nåværende situasjonen for blåtunge i Europa.

KOORIMPs tilleggskrav ved importer er en del av "Kvalitetssystem i landbruket", KSL. Manglende dokumentasjon for oppfyllelse av kravene er grunnlag for pristrekk fra varemottaker. Det er den enkelte importør som må sørge for at tilleggskravene er innfridd og dokumentert hos den som selger dyra, og at kravene i Norge etterleves og dokumenteres.

For å beholde den gode norske dyrehelsa må alle aktører, fra den enkelte importør, til husdyrnæringa og myndighetene være sitt ansvar bevisst. KOORIMP ønsker å bidra til at import av levende dyr og avlsmateriale skjer så trygt som mulig. Ta derfor kontakt med KOORIMP i god tid før en import.

Organisasjonene som står bak KOORIMP:

 • TINE SA 
 • Nortura (Gilde og PRIOR) 
 • Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF)
 • Q-meieriene
 • Geno
 • TYR (Norsk Kjøttfeavlslag)
 • Norsvin 
 • Norsk Fjørfelag 
 • Norsk Sau og Geit
 • Norges bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Gjensidige Forsikring