009S Klassifisering sertifikater 2

ID: 009S_ Sertifikater
Utgave: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. Juli 2016

1.Hensikt: Regelverk og innhold i klassifiseringssertifikatet for reinsdyrslakt. Rutiner ved utstedelse, inndragelse og makulering.

2. Ansvar og myndighet: ANIMALIA har myndighet til å utstede og inndra sertifikater. Ankeinstans er Klassifiseringsutvalget.

3. Sertifikatets innhold:

Nr. Hva
1 Navn på sertifikat
2 Navn på klassifisør
3 Utstedelsesdato og gyldig til dato
4 Underskrift av Klassifiseringsutvalgets leder og ansvarlig for klassifisering i ANIMALIA.

4. Utstedelse: Senest 1 måned etter eksamen.

5. Krav til den som har klassifiseringssertifikat:

Nr. Hva
1 Ansvarlig klassifisør ved kontroller utført av ANIMALIA.
2 Følge program for internkontroll ved slakteriet
3 God kjennskap til regelverket for merking av slakt.
4 Klassifisøren må delta på alle obligatoriske kurs.

6. Ugyldig Klassifiseringssertifikat:

Nr. Ugyldig sertifikat
1 Gyldighetsdato er overskrevet.
2 Hvis sertifikatet er inndratt
3 Sendes i retur til ANIMALIA.
4 Misbruk påtales overfor Klassifiseringsutvalget

7. Inndragelse:

Nr. Sertifikatinndragelse vil skje hvis
1 Kontrollresultatet ikke er akseptabelt
2 Ikke deltatt på obligatorisk kurs
3 Uakseptabelt brudd på klassifiseringsreglementet

8. Sertifikatinndragelse:

Nr. Animalia sin saksbehandling:
1 Sender brev om inndragelse. Kopi Klassifiseringsansvarlig
2 Bestemmer tidspunktet for ny eksamensprøve.
3 Bestemmer om det skal ilegges karenstid
4 Informerer om ankemulighetene på vedtaket

9. Fornyet eksamensprøve:

Nr. Ny eksamensprøve må avlegges hvis:
1 Klassifisøren ikke har deltatt på obligatorisk kurs.
2 Ikke tatt opp igjen klassifisering etter at endt permisjonstid.

10. Permisjon:

Nr. Klassifisøren kan søke om:
1 Ett års permisjon ved skifte av jobb.
2 Barsel- og andre samfunnsgitte permisjoner
3 Permisjon ved egen sykdom (varighet).

Etter permisjonen gjennomfører klassifisøren en godkjent internkalibrering før en igjen godkjent klassifisør.

11. Frasigelse av klassifiseringssertifikat:
Skjer i Kterm, «kterm.animalia.no». Klassifisøren må gå inn på hvert av de gyldige sertifikatene og trykke på menyen «frasi sertifisering». Klassifisøren har to valg når det gjelder begrunnelse for frasigelsen. Bekreft frasigelsen med å trykke på «fullfør».

12. Dokumentasjon
220Klassifisering002P
220Klassifisering040P