020S Klassifiseringshåndboken 1

ID: 020S_Klassifiseringshåndboken
Utgave: 1
Utarbeidet av: Morten Røe, 14. august 2014
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. September 2014

1. Hensikt: Beskrive Klassifiseringshåndboka for reinsdyrslakt sin rolle og funksjon.

2. Omfang: Håndboken inneholder alle regler og retningslinjer i klassifiseringsarbeidet. Klassifiseringshåndboken er dokumentert på Animalias hjemmeside under adressen: www.animalia.no. Alle slakterier, alle godkjente klassifisører/ klassifiseringsaspiranter skal alle ha hvert sitt papireksemplar av Klassifiseringshåndboken.

3. Ansvar og myndighet
Norske Reindriftssamers Landsforbund, NRL har overordnet ansvar og myndighet for Klassifiseringshåndboken. Klassifiseringsutvalget har ansvaret for godkjenning av alle endringer i angjeldende regelverk. Større endringer skal godkjennes av styret i NRL. Klassifiseringsutvalget har ansvar for og myndighet til å iverksette alle vedtatte endringer.

ANIMALIA har ansvar for vedlikehold/oppdatering og distribusjon av Klassifiseringshåndboken for reinsdyr.

4. Klassifiseringshåndboken, innehold:

Nr. Klassifiseringshåndboken skal inneholde:
1 Alle retningslinjer for klassifiseringsarbeidet
2 Gjeldende regelverk for utelukkelse av slakterier fra klassifiseringsordningen.
3 Gjeldende regelverk for klassifisering av alle typer slakt som inngår i Klassifiseringsordningen.
4 Gjeldende regelverk for pussing og merking av slakt.
5 Gjeldende regelverk for opplæring og sertifisering av nye klassifisører.
6 Gjeldende regelverk for kontroll og etterutdanning av klassifisører.
7 Gjeldende regelverk for reklamasjonsbehandling i forbindelse med klassifisering.

4.2 Klassifiseringshåndboken, revisjoner
Klassifiseringsutvalget har ansvar for vedtaksprosessen i forbindelse med endringer. Det innebærer:

Nr. Vedtaksprosess
1 Alle interessenter av klassifiseringen kan komme med forslag om å endre regelverket. Klassifiseringsutvalget har ansvar for at alle relevante forslag til endringer blir behandlet på en forsvarlig måte. Utvalget har ansvar for at sakene har gjennomgått et grundig forarbeide før et vedtak treffes. Det skal foreligge en konsekvensanalyse.
2 At ANIMALIA i praktiske klassifiseringsspørsmål kan dokumentere, så langt som mulig, en enhetlig forståelse og fortolkning av saksforholdet.
3 At alle relevante parter i saken har hatt saken på høring og at det eventuelt foreligger en høringsuttalelse. Sekretariatet for Klassifiseringsutvalget har ansvaret for å sende endringene ut på høring.
4 At det i vedtaket gis rimelig tid til å implementere endringen.

ANIMALIA har ansvaret med å dokumentere endringer i regelverket. Dette innebærer:

Nr. Dokumentasjon
1 Å oppdatere gjeldende klassifiseringsregelverk i henhold til vedtaket i styret i NRL eller i Klassifiseringsutvalget.
2 At alle endringer dokumenteres i Klassifiseringshåndboka. Alle endringer i regelverket skrives med kursivskrift, slik at det går tydelig frem hvilke endringer som er gjort.
3 At det i Klassifiseringshåndboka finnes et dokument som beskriver alle endringer i databasen og når de har skjedd.
4 At klassifiseringsregelverket på Animalias hjemmeside er oppdatert.
5 ANIMALIA har myndighet til å kunne foreta tekst- og strukturmessige endringer i regelverket som ikke har betydning for innholdet og utførelse/fortolkning av klassifiseringsregelverket.

ANIMALIA har ansvar for å gjennomføre endringer i regelverket.

Nr. Implementering
1 At nødvendige opplæringstiltak blir iverksatt, og at det blir gitt nødvendig opplæringstid for tiltaket implementeres.
2 At nødvendig informasjon går ut til parter som blir berørt av endringen.
3 At de partene som blir berørt av klassifiseringsendringen får nødvendig tid til å tilpasse seg angjeldende endringer. Gjennomføringsperiode bestemmes i hvert enkelt tilfelle.

ANIMALIA har ansvaret for informasjon i forhold til klassifiseringsendringer.

Nr. Informasjon
1 At det nye regelverket blir distribuert til slakteriene ved klassifiseringsansvarlig, klassifisørene og aspirantene.
2 Å informere alle berørte parter til riktig tid.
3 At papirutgaven av klassifiseringshåndboken oppdateres så ofte som hensiktsmessig.
4 At ANIMALIA sin internettutgave er oppdatert.

Klassifiseringsansvarlig har ansvaret for å bekjentgjøre endringer i egen bedrift.

Dokumentreferanse
001P_Klassifisering politikk
002P_Organisering og ansvarsfordeling