042S Klassifiseringsresultat, endringer 1

ID: 042S_Klassifiseringsresultat endringer
Versjon: 1
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. September 2014

1. Hensikt: Beskrive rutinene ved endringer i klassifiseringsresultat.

2. Omfang: Endring i klassifiseringsresultatet kan kun skje som følge av klassifiseringskontroll, reklamasjon, etterkontroll og kalibrering. Hvis det av andre årsaker kan påvises uriktig klassifiseringsresultat, skal det søkes ANIMALIA om rett til å endre klassifiseringsresultatet. Slike forhold skal være grundig dokumentert.

3. Ansvar og myndighet: Kun ANIMALIA kan iverksette omklassifisering, dvs. endring av klassifiseringsresultat.

Klassifiseringen skal gjennomføres av en godkjent klassifisør eller den han/hun bemyndiger. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Kun slakteriets sertifiserte klassifisører har myndighet til å fastsette slaktetenes slaktkategori, klasse/ kjøttprosent og fettgruppe. ANIMALIA sine klassifiseringskonsulenter, kan overprøve og endre slakteriets klassifisør sitt klassifiseringsresultat, dvs. både slaktkategori, klasse/kjøttprosent og fettgruppe.

4. Endringsprosedyre

4.1 Vedtaksprosess: Gjennom klassifiseringskontroll, kalibrering, reklamasjons- og/eller etterkontroll er det blitt fastslått avvikende klassifisering. Hvis det av andre årsaker kan slås fast at klassifiseringsresultatet ikke er riktig, kan slakteriet søke ANIMALIA om å få endre klassifiseringsresultatet. Søknaden skal være grundig dokumentert. Alle endringer ved klassifiseringskontroll, kalibrering, reklamasjons- og/eller etterkontroll skal dokumenteres både på Kontroll- og Rapportskjema.

4.2 Endring av klassifiseringsresultat:

Nr.   Følgende forhold skal endres
1 Kategori Alle kategoriavvik skal rettes opp
2 Klasse Alle avvik større/lik to klasser endres uansett. Hvis total avviksprosent overstiger 20 % og mer enn 50 % av alle avvik er avvik i samme retning, skal også alle enkle avvik korrigeres.
3 Fettgruppe Alle avvik større/lik to fettgrupper endres uansett. Hvis total avviksprosent overstiger 20 % og mer enn 50 % av alle avvik er avvik i samme retning, skal også alle enkle avvik korrigeres.

4.3 Dokumentasjon: Alle pålagte endringer anmerkes i kolonne ANMERKNING med bokstavene KA for kategori, bokstavene KL for klasse og bokstaven F for fettgruppe.

4.4 Stikkprøvekontroll: ANIMALIA gjør stikkprøvekontroller på innrapporterte avregningstransaksjoner for å ettersjekke at påleggene er etterkommet.

Dokumentreferanse
040P Klassifisering_kontroll