001P Klassifisering reinsdyr, politikk 2

ID: 001P_Klassifisering
Utgave: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. Juli 2016

Klassifisering sorteres slaktene i ulike grupper ut fra det gjeldende regelverket. Det forutsettes at en benytter det mest hensiktsmessige systemet. Systemet skal vise god sammenheng mellom klassifiseringsgruppene og slakteskrottens verdi og innhold av kjøtt, fett og bein. Systemet skal bygge kalkulasjoner av slakteskrottens verdi etter standardisert prosedyrer.

Klassifiseringen skal gi reineierne informasjon om de kvalitetskrav som markedet setter til enhver tid, og skal være et virkemiddel til å produsere de kvaliteter som markedet ønsker.

Klassifisering og tilhørende prissetting skal sikre både kjøper og selger en riktig pris. Systemet skal gi kjøpere av kjøtt basis for å kjøpe inn de kvaliteter av slakt de har behov for. Klassifiseringen gir grunnlag for prissetting overfor produsenter og kjøpere.

Klassifiseringssystemet slik det er vedtatt, gjelder for alle slakterier som er med i den gjeldende klassifiseringsordningen. Systemet skal praktiseres uavhengig av markedssituasjonen.

Klassifiseringen skal bruke de hjelpemidler som finnes for å få en mest mulig objektiv klassifisering. Klassifiseringsarbeidet skal utføres av sertifiserte klassifisører. Arbeidet ved det enkelte slakterianlegg følges opp ut fra statistikker og ved besøk av ANIMALIA sine klassifiseringskonsulenter.

Klassifiseringsreglene endres ved endringer i markedskravene og ved behov.