201P Klassifisering av reinsdyrslakt 2

ID: 201P_Klassifiseringsprinsipper
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 5. Desember 2016

1.Hensikt: Retningslinjer for klassifisering av reinsdyrslakt.

2. Omfang: Gjelder alle slakterier i klassifiseringsordningen.

3. Ansvar og myndighet: Slakteriene gjennomfører prosedyrene. ANIMALIA kontrollere gjennomføring av prosedyre.

4. Klassifisering: Alle reinsdyrslakt skal klassifiseres.

4.1 Slaktkategori: Følgende slaktkategorier er tillatt brukt:

Tabell 1: Kategorier for reinslakt

Nr. Kategori Kode Navn
1 190 Y Rein
2 191 Z Reinkalv

4.2 Klassefastsettelse: Vi har følgende prinsipper:

Tabell 2: Prinsipper for klassefastsettelsen

Nr. Generelle regler og prinsipper ved klassifiseringen:
1 Utgangpunktet for bedømmelsen er ferdig nedkjølte slakt.
2 Klassifiseringen skal skje etter kroppsform med fett.
3 Lår, rygg og bog, tillegges lik vekt under klassefastsettelsen.
4 Hvis kvaliteten på de tre kroppsdelene er ulike, skal klasse fastsettelsen skje ut fra gjennomsnittet av de tre kroppsdelene
5 Alle mulige kombinasjoner av klasse og fettgrupper er tillatt.

Tabell 3: Prinsippene for fettgruppe fastsettelse

Hoved-fettgruppe Beskrivelse
1 Intet fettovertrekk til svært tynt fettovertrekk.
2 Tynt fettlag. Kjøtt skal være synlig omtrent overalt.
3 Kjøtt er med unntak av lår og bog, omtrent overalt dekket med fett. Små depoter av fett i brysthulen.
4 Overflaten er dekket av fett, men fortsatt skal det være områder med synlig kjøtt på bog og lår. Noen store fettdepoter i brysthulen.
5 Hele slaktet er dekket av et tykt fettlag. Store fettdepoter i brysthulen.

Verktøy til fastsettelse av fettgruppe vil være EU’s billedmal.

4.4 Varianter
Variant bestemmes ut fra kjønn og alder. Vi har følgende varianter:

Tabell 3: Kategori 190, Rein, gjelder 6 siffer i varenummer

Varianter Norsk navn Samisk navn
1 Okserein, 1 – 2 år Varit
2 Okserein, 2 – 3 år Vuobis
3 Okserein, 3 – 4 år Gottus
4 Okserein, > 4 år Goasohas
5 Simlerein, 1- 2 år Vuonjal
6 Simlerein, 2 – 3 år Njinjelas
7 Simlerein, 3 – eldre Njinjelas

Tabell 4: Kategori 191, Reinkalv, gjelder 6 siffer i varenummer

Varianter Norsk navn Samisk navn
1 Oksekalv, 0 – 1 år Varis Miessi
2 Simlekalv, 0- 1 år Njiŋŋelas miessi

5. Registreringer
Slakteriene plikter i klassifiseringsøyeblikket å dokumentere klassifiseringsresultatet inkludert slaktets vekt.

Klassifiseringsresultatet av hvert enkelt slakt innrapporteres til Animalia.

Tabell 5: Oversikt over innrapportering til Animalia

Nr. Variabel Format Forklaring
1 Slakteri 3 siffer EFTA nummer. Kan også oppgi interne nummer ved å oppgi nøkkel til EFTA nummer
2 Slakteriets skrottnummer 6 siffer Slakteriets løpenummer på slaktene
3 Slaktedato ddmmyy6. Dato for avlivning og klassifisering
4 Varenummer 6 siffer Varenummer inkludert kategorisering (3 siffer), klasse (2 siffer), Variant (1 siffer)
5 Fettgruppe 2 siffer Fettgruppe fra 1 til 15 for normale slakt
6 Kjønn 1 siffer 1=Hannkjønn og 2=Hunnkjønn
7 Antall 1 siffer Antall skal være lik 1 eller -1, hvis det er snakk om en kredittering.
8 Slaktevekt i kilo 4 siffer, 1 desimal 98 % av slaktevekten, slakt veid ca. 45 minutter etter avlivning.
9 Produsentnummer 8 eller 10 siffer