002P Organisering og ansvarsfordeling 2

ID: 002P_Organisering
Versjon: 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 24. August 2016

1. Hensikt: Beskrive organisering og ansvarsfordelingen.

2.Omfang: Gjelder NRL, Animalia, slakteriene med klassifisører.

3. Ansvar og myndighet: Norske Reindriftssamers Landsforbund, heretter NRL, eier klassifiseringssystemet. Systemet er akseptert av NRL og av Landbruksdepartementet.

3.1 Styret i NRL har det formelle ansvaret for klassifiseringen.

Nr. NRL har ansvaret for:
1 Oppnevning av NRL sine medlemmer i klassifiseringsutvalget og utarbeiding av mandat for utvalget.
2 Valg av tilsynsansvarlig for klassifiseringen og oppfølging/ tilsyn med denne
3 Vedta større endringer. Endelig ankeinstans i utelukkelsessaker fra Klassifiseringsordningen.
4 Håndtering av tvister vedrørende klassifiseringen.
5 Informasjonssystemer om klassifiseringen

3.2 Klassifiseringsutvalget for reinsdyrslakt:
Klassifiseringsutvalget er det øverste organet for klassifisering av reinsdyrslakt. Funksjonstiden er 2 år.

Klassifiseringsutvalget har følgende sammensetning:
3 representant for NRL
1 representant for PRL, Private Reinsdyrslakteriers Landsforbund
Landbruksdirektoratet har møterett.

ANIMALIA er sekretariat og fører protokoll under utvalgets møter.

Nr. Mandat for Klassifiseringsutvalget
1 Kontrollere gjennomføringen av klassifiseringsarbeidet, både ANIMALIA og slakteriene.
2 Å vedta endringer i klassifiseringsregelverket. Regelverket dokumenteres i Klassifiseringshåndboken for reinsdyrslakt.
3 Endelig ankeinstans ved inndragelse av sertifikater.
4 Å behandle ANIMALIA sitt forslag til budsjett og godkjenne en årlige årsmelding og handlingsplan.
5 Å godkjenne informasjonsopplegg om klassifisering.
6 Å ha tilgang til hensiktsmessig klassifiseringsstatistikk.

3.3 ANIMALIA, tilsynsansvarlig
ANIMALIA har det daglige ansvaret for driften av systemet.

ANIMALIA har ansvar for:

Nr. ANIMALIA har ansvar for:
1 Etterutdanning og sertifisering av klassifisører og konsulenter
2 Kontrollere at klassifiseringen gjennomføres etter regelverket. Gi slakteriet og dets klassifisører den nødvendige veiledning.
3 Om nødvendig å inndra klassifiseringssertifikater
4 Utarbeide statistikker over klassifiseringen.
5 Utarbeide en årlig handlingsplan og en årsmelding
6 Faglig informasjon til slakteriene og klassifisørene.
7 Delta i forskning og utvikling av klassifiseringen.

ANIMALIA sine Klassifiseringskonsulenter har avgjørende myndighet til å fastsette kategori, klasse og fettgruppe. Ved tvist om klassifiseringsresultatet har ANIMALIA sine klassifiserings-konsulenter avgjørende myndighet.

4.4 Slakteriene i Klassifiseringsordningen
Har det faglige og økonomiske ansvaret for klassifiseringen.

Nr. Slakteriene i klassifiseringsordningen har ansvar for:
1 Å følge regelverket for klassifisering, veiing, pussing og merking av slakt.
2 At slakteriet har en klassifiseringsansvarlig
3 At de minimum har 1 godkjent klassifisør. Slakterier med A status skal ha 2.
5 At ANIMALIA får tilgang til de statistikkdata de har behov for.
6 Et velfungerende system for internkontroll.
7 Ikke endre klassifiseringsresultatene, dvs. slaktets kategori, klasse og fettgruppe, uten klassifisørens samtykke.
8 Informasjon til målgruppene produsenter og kjøpere av slakt.

4.5 Klassifiseringsansvarlig
Alle slakterier skal ha en klassifiseringsansvarlig. Vedkommende sitt ansvar er:

a) Organisering av klassifiseringen

Nr. Klassifiseringsansvarlig skal:
1 Være kontaktperson ved klassifiseringskontroller.
2 Sørge for at klassifiseringen gjennomføres på forsvarlig måte.

b) Oppfølgingen av klassifiseringen

Nr. Klassifiseringsansvarlig har ansvaret for å:
1 Sørge for at internkontrollsystemet fungerer.
2 Iverksette nødvendige korrigerende tiltak.
3 Gi klassifisørene nødvendig informasjon.
4 Følge opp pålegg gitt i forbindelse med kontroller.

c) Opplæring og etterutdanning

Nr. Klassifiseringsansvarlig har ansvaret for:
1 Å melde opp nye aspiranter.
2 At godkjente klassifisører deltar på obligatoriske kurs.

4.6 Godkjente klassifisører av reinsdyrslakt
Klassifiseringen skal gjennomføres av godkjent klassifisør eller aspirant bemyndiget av godkjent klassifisør. Bemyndigelsen dokumenteres i KTERM, gjennom en midlertidig godkjennelse.

Nr. Slakteriets godkjente klassifisør har ansvar for å:
1 Klassifisere alle slakt i henhold til regelverket.
2 Delta i slakteriets internkontroll for klassifisering
3 Kontrollere at slaktene pusset og merket etter spesifikasjonene.
4 Holde seg oppdatert i forhold til Klassifiseringshåndboken
5 Delta på alle obligatoriske etterutdanningskurs.
6 At det ved reklamasjoner tas kontakt med avsenders slakteri.

Referanser
220Klassifisering009S
220Klassifisering040P
220Klassifisering041S
220Klassifisering050P
220Klassifisering060P