031S Avviksbehandling 1

ID: 031S_Avviksbehandling
Versjon: 1
Side: 1 av 2
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. September 2014

Hensikt: Beskrive hva avviksbehandling og korrigerende tiltak er og hvordan avviksbehandlingen skal foregå.

Omfang: Gjelder alle aktører, Animalia og slakterier og klassifisører.

Ansvar og myndighet: Animalia har ansvar og myndighet til å sjekke at slakteriene følger klassifiseringsreglementet.

Beskrivelse: Regelverket stiller KRAV til aktørene. Vi skiller mellom ABSOLUTTE og RELATIVE KRAV.

Tabell 1: Definisjon av absolutte og relative KRAV

Nr. Krav Beskrivelse
1 Absolutte krav Gjelder krav til antall godkjente klassifisører, antall klassifisører som skal være til stede ved slakting.
2 Relative krav Alle forhold hvor det vil være en skjønnsmessig vurdering om hvorvidt klassifiseringsregelverket følges.

Kvaliteten på klassifiseringen vurderes som:

Tabell 2: Definisjon av akseptabel og ikke akseptabel kvalitet

Nr. Kvalitet Beskrivelse
1 Akseptabel Akseptabelt innebærer at handlinger og/eller varekvalitet ikke er perfekt i forhold til KRAVENE, men innenfor det definert AKSEPTABLE.
2 Ikke akseptabel IKKE AKSEPTABEL innebærer at handlinger /resultat ikke tilfredsstiller kravene i regelverket.

Gradering av kvalitet: Kvaliteten inndeles i kvalitetsgrader:

Tabell 3: Inndeling av kvalitet i 4 avvikskategorier

Kvalitetsgrader: Beskrivelse Karakteristikk
1 Akseptabelt, meget bra Perfekt eller tilnærmet perfekt
2 Akseptabelt Ikke perfekt, men akseptabelt
3 Underkjent, vesentlig avvikende Ikke akseptabelt
4 Underkjent, kritisk avvikende Fullstendig uakseptable avvik

Krav, kvalitetsgrad: For absolutte krav vil kvalitetsgradene enten være akseptabel eller ikke akseptabel. Om det ikke akseptable avviket er avviksgrad 3 eller 4, må avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Tiltak: Ved grad 3 iverksettes korrigerende tiltak direkte. Ved grad 4 skrives det ut AVVIK. Alle avvik dokumenteres i Animalia sin avviksdatabase i KTERM. Basen finnes på nettstedet «kterm.animalia.no».

Avviksbehandling: Avviksbehandling foregår i 4 faser.

Tabell 4: Oversikt over avvikshåndtering

Nr. Navn Ansvar
1 Avviksbeskrivelse Animalia
2 Foreslått korrigerende tiltak Slakteriet
3 Foreslått tiltak er gjennomført Slakteriet
4 Gjennomført tiltak godkjennes Animalia

Dokumentreferanse:
002P_Ansvar og organisering_1