015P Animalia kalibrering 1

ID: 015S_Animalia Kalibrering
Utgave: 1
Utarbeidet av: Morten Røe, 14. august 2014
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1.September 2014

1. Hensikt: Kvalitetssikre klassifiseringsnivået i Norge. Sikre riktigst mulig bruk av slaktkategoriene, klassene og fettgruppene i klassifiseringssystem for reinsdyrslakt. Beskrive rutine og minimums omfang for kalibreringen av ANIMALIA sine klassifiseringskonsulenter. Sikre at ANIMALIA planlegger og gjennomfører kalibreringsprøvene på en så lik måte som mulig.

2. Omfang: Gjelder klassifiseringskonsulentene i ANIMALIA. Gjelder fra og med planleggingen til og med gjennomføringen av internkalibreringene, til alle korrigerende tiltak er gjennomført.

3. Ansvar og myndighet: Fagansvarlig klassifisering har ansvar for planleggingen og gjennomføringen av kalibreringen. Fagansvarlig klassifisering har ansvar for å varsle slakteriet minimum 7 dager før kalibreringen om den forestående internkalibreringen. Deltagerne bestemmer i fellesskap på forhånd hvordan fasit skal fastsettes.

4 Fremgangsmåte

4.1 Planlegging: Handlingsplanen beskriver når og hvor kalibreringene skal finne sted. Siden disse kalibreringene i liten grad berører slakteriet kreves det kun muntlig varsling.

4.2 Gjennomføring: Det avvikles både nasjonale og internasjonale kalibreringer. Det skal minimum avvikles en kalibrering per år. Det kan avholdes to ulike former for internkalibrering:

(1) Blindtestkalibrering. Den kan splittes opp i flere omganger, med resultatgjennomgang mellom hver del. En kalibrering, varighet en dag, skal om mulig omfatte minimum 100 slakt. Av praktiske grunner kan slakteriets resultat være tilgjengelig for deltagerne. Slakteriets resultat skal registreres, dvs. skrottnummer, slaktevekt, kategori, klasse og fettgruppe. Det skal benyttes et skjema som muliggjør en femdeling av hver klasse (1, dårligst til 5, best) og fettgruppe (1, minst til 5, mest). Fasit fastsettes etter majoritetsprinsippet, dvs. flertall for en klasse eller en fettgruppe gjør denne klassen og fettgruppen til fasit klasse og fettgruppe. Hvis det ikke er majoritet for en klasse og/eller en fettgruppe velges den klassen og/eller fettgruppen i hovedklassen som har fått flest stemmer.

(2) Kontrollkalibrering. Klassifiseringskonsulentene bedømmer de samme slaktene. Prøven gjennomføres i henhold til gjeldende kontrollprosedyre.

4.3 Resultater: Resultatene fra kalibreringsprøven databehandles. Resultatene fra ordinær blindtestkalibrering (1) vurderes etter samme mal som ved eksamen for klassifisering.

4.4 Korrigerende tiltak: Hvis det under blindtestkalibrering (1) ikke oppnås tilfredsstillende resultater, skal det iverksettes korrigerende tiltak. Slike tiltak er en ny kalibreringsprøve med om mulig de samme deltagerne. Følgende krav må oppfylles for å unngå korrigerende tiltak. Indeks for hver av kategori, klasse og fettgruppe må ikke være lavere enn 90.0.

4.5 Informasjon:
1 Klassifiseringskonsulentene mottar sine egne resultater med en vurdering av hvordan de ligger an. 2 Fagsjef i ANIMALIA skal ha kopi av resultatene fra kalibreringen. 3 Klassifiseringsutvalget informeres om resultatene fra kalibreringene.

5. Registreringer: Alle registreringer skjer i KTERM database, kombinert database og program.