030P Klassifiseringsordningen, utelukkelse 1

ID: 030P_Klassifiserings-ordningen utelukkelse
Utgave: 1
Utarbeidet av: Morten Røe
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. September 2014

1. Hensikt: Beskrive grunnlag og hvilke rutiner som gjennom-føres ved utelukkelse av slakterier fra Klassifiseringsordningen for reinsdyrslakt.

2. Omfang: Gjelder alle slakterier.

3. Ansvar og myndighet: Klassifiseringsutvalget for reinsdyr-slakt har myndighet til å utelukke slakterier. Utelukkelsessaker kan ankes inn for styret i Norske Reindriftssamers Landsforbund, NRL.

4. Utelukkelse fra klassifiseringsordningen

4.1 Grunnlag for utelukkelse: Vi har følgende grunnlag for utelukkelse av slakterier:

Nr. Grunnlag for utelukkelse
1 At gjentatte pålegg ikke er etterkommet
2 Grove overtredelser av klassifiseringsregelverket
3 Slakteriet har ikke godkjent klassifisør

Dersom et slakteri blir uten godkjent klassifisør som følge av at klassifisøren får inndratt sitt sertifikat eller ved at klassifisøren slutter, kan slakteriet inngå særskilt avtale med ANIMALIA om at en annen godkjent klassifisør kan være ansvarlig for klassifiseringen ved slakteriet i en overgangsperiode. Slakteriet har likevel ansvar for at det disponerer kvalifisert klassifisør, herunder sørge for at opplæring gis til flere slik at situasjoner som nevnt ovenfor kan unngås.

4.2 Prosedyre for utelukkelse fra klassifiseringsordningen:

1. Inspeksjoner/rapporter
Slakteriets ledelse får kopi av de rapporter som blir avgitt i forbindelse med kontroller av klassifiseringen ved anlegget. Ved andre advarsel til klassifisør eller som følge av andre forhold utenfor klassifisørens myndighetsområde, gis slakteriet en skriftlig advarsel om at utelukkelse kan bli aktuelt, dersom kvaliteten av klassifiseringsarbeidet ikke straks blir tilfredsstillende eller andre påtalte forhold blir rettet opp.

2. Prosedyrer ved utelukkelse av slakterier
Etter at advarsel er gitt og det ved ny kontroll konstateres at klassifiseringen ikke oppfyller de krav som regelverket setter, skal ANIMALIA vurdere om slakteriet skal utelukkes fra ordningen. Retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres er som følger:

a) Slakteriets ledelse skal varsles om at vurdering blir igangsatt.

b) Dersom en eller flere klassifisører ved et slakteri har fått inndratt sitt klassifiseringssertifikat, eller det avdekkes andre alvorlige brudd på regelverket for klassifiseringen, skal det reageres på dette. ANIMALIA utarbeider i så fall en innstilling om utelukkelse. Innstillingen skal være vedlagt nødvendig dokumentasjon av foretatte brudd på regelverket.

c) Innstillingen om utelukkelse oversendes det aktuelle slakteriet. Slakteriet får anledning til å legge fram sitt syn på innstillingen innen 7 dager. Dette kan skje ved en skriftlig redegjørelse, eller ved at slakteriet ber om å få et møte med representanter fra Animalia, for å legge fram sitt syn.

d) Etter at slakteriet har fått gitt sitt syn til kjenne tar ANIMALIA endelig stilling til om slakteriet skal foreslås utelukket. Dersom ANIMALIA opprettholder sin innstilling, oversendes saken med innstilling på utelukkelse til klassifiseringsutvalget. Alle sakens dokumenter inklusive slakteriets egne synspunkter skal følge innstillingen.

e) Klassifiseringsutvalget for reinsdyrslakt tar den endelige avgjørelse om slakteriet skal utelukkes.

f) Ved eventuell anke til styret i NRL, og styret opprettholder Klassifiseringsutvalgets innstilling, trer utelukkelse i kraft 14 dager etter fattet vedtaket.

g) Utelukkelse skjer for et tidsrom på inntil 6 måneder. Korteste periode er 2 måneder. Ved gjentatt utelukkelse skal tiden være mellom 6 og 12 måneder.

h) I perioden for utelukkelse har slakteriet ansvaret for at de forhold som forårsaket utelukkelsen blir bragt i orden. Herunder at klassifisører får nødvendig trening og opplæring i klassifisering og at andre påtalte forhold blir rettet opp.

i) Gjeninntreden i ordningen skjer etter avtale med ANIMALIA. Dette kan skje når utelukkelsesperioden er over og ANIMALIA ved besøk har konstatert at klassifiseringen og øvrige forhold i henhold til denne avtalen er oppfylt.

j) Dersom bedriftene ikke lenger har godkjente klassifisører, eller blir utelukket fra ordningen, vil ANIMALIA informere bedriftene som er tilsluttet ordningen om vedtaket.

Dokumentreferanse
220Klassifisering002P