204S Reinsdyrslakt Internkontroll 1

ID: 204S_Reinsdyr internkontroll
Utgave: 1
Utarbeidet av: Morten Røe, 14. august 2014
Godkjent av: Klassifiseringsutvalget
Gyldig fra: 1. september 2014

1. Hensikt: Oversikt over obligatoriske tiltak i forbindelse med internkontroll klassifisering for slakterier i Klassifiserings-ordningen.

2. Omfang: Gjelde alle reinsdyrslakt. Prosessbeskrivelsen er obligatorisk for alle slakterier som er med i klassifiserings-ordningen. Det gjelder krav til alle klassifisører som skal benyttes til å klassifisere slakt på anlegg med anleggsstatus A, B og C at klassifisørene deltar på alle internkalibreringstiltak. Ingen klassifisører får klassifisere slakt uten å ha deltatt på obligatorisk internkalibrering med akseptabelt resultat.

3. Ansvar og myndighet: Alle slakterianlegg har plikt til å gjennomføre tiltaket. ANIMALIA har ansvar og myndighet for å påse at tiltakene blir gjennomført. Alle internkontrolltiltak skal dokumenteres på egne skjemaer og være tilgjengelig for ANIMALIA.

4. Beskrivelse

4.1 Månedlig internkalibrering:
Gjennomføring: Dette er tiltak som skal gjennomføres månedlig. Det skal gjennomføres internkalibrering av klassifiseringen på anlegget minst en gang per måned. Hensikten er å minimalisere forskjellene mellom klassifisørene og å hindre utglidning i klassifiseringen. Kalibreringen gjennomføres som en blindtest (Skrottlapp blendes), og gjennomføres på de samme slaktene av alle klassifisørene. Alle må skrive kategori, klasse og fett på egne ark på minimum 10 slakt (Internkontroll, skjema nr. 1). Fasiten er gjennomsnittet av resultatene fra alle klassifisørene.

Registreringer: Resultatet av kalibreringen skal føres på eget skjema og lagres.

Akseptabel klassifisering: Inntil 20 % avvik på slaktkategori. Bruttoavviksprosent for klasse og fettgruppe kan vise inntil 65 % avvik. Nettoavviks % for klasse og fettgruppe kan vise inntil 35 % avvik. Alle deltagerne må klare minimumsresultatet for akseptabel klassifisering.

Korrigerende tiltak: Hvis avviksprosentene ikke er innenfor kravet til akseptabel klassifisering, skal ny internkalibrering arrangeres innen en uke. Hvis resultatet fortsatt viser ikke akseptabel klassifisering, skal en fortsette med ukentlige kalibreringer inntil resultatet viser akseptabel klassifisering. ANIMALIA involveres etter tredje internkalibrering med ikke akseptabelt resultat.

Dokumentasjoner:
Skjema nr. 1 benyttes for å dokumentere deltagernes resultater.
Skjema nr. 2 benyttes for å fastsette fasit.
Skjema nr. 3 benyttes for å dokumentere deltagernes resultater, brutto- og nettoavviksprosent for klasse og fettgruppe
Skjema nr. 4 Det skal føres loggliste over alle internkalibreringer, hvor det skal påføres dato for internkalibrering, hvor mange slakt som er bedømt, hvem som har deltatt og konklusjonen for internkalibreringen (akseptabel eller ikke akseptabel klassifisering).
Det lages elektroniske versjoner av alle skjema med tanke på elektronisk lagring.

4.2 Oppfølging av kontrollresultat fra kontroll utført av ANIMALIA
ANIMALIA gjennomfører fra 1 til 2 kontroller per dyreslag per år avhengig av slakteriets størrelse.

Akseptabel klassifisering: Hvis kontrollresultatet viser akseptabel klassifisering, avstedkommer det ingen ekstraordinære tiltak.

Korrigerende tiltak: Hvis kontrollresultatet utløser retest, så skal slakteriet innen en uke ha gjennomført internkalibrering. Hvis bruttoavviksprosenten på to på hverandre følgende kontroller overstiger 20 % og/eller nettoavviksprosenten for klasse og/eller fettgruppe overstiger 10 % i samme retning på to på hverandre følgende kontroller i, skal det innen en uke iverksettes internkalibrering etter regler beskrevet under punkt 1.

Registreringer: Gjennomføring av internkalibrering medfører at resultatene skal dokumenteres på skjema 1, 2, 3 og 4.

4.3 Etterkontroll av pussing og merking
Regler for pussing/ slaktutførelse og merking er spesifisert i egne dokumenter. Det er utarbeidet egen brosjyre for pussing og slaktutførelse. Dette er tiltak som skal gjennomføres månedlig. Det skal gjennomføres etterkontroll av pussing og merking av minimum 10 kalde slakt. Slaktene som blir plukket ut skal gi et bilde av tilstanden for alle slakt fra denne slaktedagen. Resultatene fra tiltaket skal dokumenteres på eget skjema,

Akseptabel pussing/ merking: Hvis andelsprosenten beregnet over alle slakt som er kontrollert, for hvert enkelt kontrollpunkt er lavere/lik 50 %.

Korrigerende tiltak: Hvis avviksprosentene ikke er innenfor kravet til akseptabel standard, skal ny internkontroll arrangeres innen en uke. Hvis resultatet fortsatt viser ikke akseptabel standard, skal en fortsette med ukentlige kontroller inntil resultatet viser akseptabel standard. ANIMALIA involveres etter tredje interkontroll med ikke akseptabelt resultat.

Dokumentasjoner:
Skjema nr. 5: Internkontroll av pussing/slakteutførelse og merking av storfe/småfe. Skjemaet benyttes for å dokumentere slakteriets pussing/slakteutførelse og merking.
Skjema nr. 6: Det skal føres loggliste over alle pussings- og merkekontroller, hvor det skal påføres dato for internkontroll, hvor mange slakt som er bedømt, hvem som har utført kontrollen og konklusjonen for internkontrollen (akseptabel eller ikke akseptabel klassifisering).

Det lages elektroniske versjoner av alle skjema med tanke på elektronisk lagring.

4.4 Motivasjon og kunnskapsutveksling
En motivasjonsfaktor er at klassifiseringsansvarlig og klassifisørene samles til ukentlig/ månedlige møter med faglig innhold. Det bør skrives referat fra hvert møte. Det er viktig med kommunikasjon mellom klassifiseringsansvarlig og klassifisørene. Motivasjon og faglig respekt er viktig for den faglige utførelsen av klassifiseringen/pussing/slakting.

5. Statistikk
Dette er tiltak som skal gjennomføres ukentlig. Ved avvik skal korrigerende tiltak iverksettes. Ny spesifikasjon for fordypning av statistikk vil bli utarbeidet.

5.1 Dagsstatistikker på terminalene
Det skal tas ut dagsstatistikk på klassifiseringsterminalen for hver slaktedag. Det skal føres eget skjema med hovedresultater fra den daglige klassifiseringen. Følgende variabler skal registreres: Dyreslag, måned og år, dato, antall slakt, middel klasse, middel fettgruppe og middel vekt, andelsprosenter for ulike klasser og fettgrupper. I tillegg registreres navn på personer som har klassifisert.

Registreringer: Rutinen omhandler til slaktkategoriene 190 Rein og 191 Reinkalv. For hvert slakt skal det registreres Slaktevekt, 98 %, klasse (1 - 15) og fettgruppe (1 - 15).

Nr. Klasse Fettgruppe   Nr. Klasse Fettgruppe
1 P- 1-   9 R+ 3+
2 P 1   10 U- 4-
3 P+ 1+   11 U 4
4 O- 2-   12 U+ 4+
5 O 2   13 E- 5-
6 O+ 2+   14 E 5
7 R- 3-   15 E+ 5+
8 R 3        

Rapporter: Det skal genereres to rapportsider for hver dags- eller ukerapport. Rapportene er satt opp på samme måte, alle felter er identiske, kun datoperiodene som er forskjellige.

Det skal være mulig å nullstille datalagerne for både Dags- og Ukerapport når operatøren måtte ønske det. Før lagrene nullstilles må operatøren få spørsmål om grunnlagsdataene skal slettes (J/N). Etter at operatøren har skrevet ut en rapport skal operatøren få spørsmål om grunnlagstallene skal slettes (J/N). På denne måten kan operatøren selv bestemme om det er hensiktsmessig fortsette med å samle opp data.

Rapportene, spesielt Dagsrapport, skal kunne skrives ut når som helst.

Rapportlayout: Rapporten består av 4 hovedområder: Overskrift (1), Felt for spesifisering av dato og klokkeslett (2), Antallsfordelinger (3) og Gjennomsnittstall (4).

(1) Rapportens heading: Klassifiseringsrapport for Reinsdyrslakt. I tillegg skal det spesifiseres om det er en UKERAPPORT eller om det er en DAGSRAPPORT.

(2) Her spesifiseres: Slakteriets nummer og navn, Antall slakt, Dato for siste nullstilling, Klokkeslett for siste nullstilling, Dato for dagens nullstilling og klokkeslett for dagens nullstilling.

(3) Tre frekvensfordelingstabeller: En for hver av KLASSE, FETTGRUPPE og VEKTGRUPPE. For hver frekvensfordelingstabell presenteres navn på klasse/fettgruppe/vektgruppe, antall slakt og andelsprosent i forhold til totalt antall reinsdyr (sum 100 %). Det er i alt 15 klasser, 15 fettgrupper og 18 vektgrupper.

Vi har følgende klasser (15stk):
E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P-
Vi har følgende fettgrupper (15 stk.):
5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1 1-

Vi har følgende vektgrupper (18 stk.) for Reinkalv:

Vektgruppe-   Vektgruppe-
Nr. Intervall   Nr. Intervall
1 0,0 – 13,0   10 21,1 – 22,0
2 13,1 - 14,0   11 22,1 – 23,0
3 14,1 – 15,0   12 23,1 – 24,0
4 15,1 – 16,0   13 24,1 – 25,0
5 16,1 – 17,0   14 25,1 – 26,0
6 17,1 – 18,0   15 26,1 – 27,0
7 18,1 – 19,0   16 27,1 – 28,0
8 19,1 – 20,0   17 28,1 – 29,0
9 20,1 – 21,0   18 29,1 – større

(4) Middeltall: Det skal listes opp antall, middeltall og standardavvik for hver av parameterne KLASSE, FETTGRUPPE og SLAKTEVEKT (98 %).

Vi har følgende utseende på statistikken:

Klassifisering, DAGSRAPPORT for REINKALV:
Slakteri: 122
Dato: 020106
Klokka: 16:00
  Antall slakt: 515
Siste nullstilling: 060106
Klokka: 16.00
Klassefordeling Fettgruppefordeling Vektgruppefordeling
Klasse Antall Antalls%
P- 3 1,6
P 5 2,7
P+ 10 5,5
O- 25 13,8
O 30 16,5
O+ 35 19,3
R- 30 16,5
R 25 13,8
R+ 10 5,5
U- 5 2,7
U 3 1,6
U+ 0 0
E- 0 0
E 0 0
E+ 0 0
Fettgr Antall Antalls%
5+ 1 0.19 %
5 5 0,97 %
5- 1 0,19 %
4+ 14 2.72 %
4 13 2,52 %
4- 35 6,80 %
3+ 60 11,65 %
3 92 17,86 %
3- 98 19,03 %
2+ 65 12,62 %
2 67 13,01 %
2- 35 6,80 %
1+ 16 3,11 %
1 12 2,33 %
1- 1 0,19 %
Vektgruppe Antall Antalls%
- 13 kg 1 0.19 %
13.1 - 14 kg 2 0,39 %
14.1 - 15 kg 2 0,39 %
15.1 - 16 kg 5 0,97 %
16.1 - 17 kg 20 3,88 %
17.1 - 18 kg 34 6,60 %
18.1 - 19 kg 45 8,74 %
19.1 - 20 kg 63 12,23 %
20.1 - 21 kg 67 13,01 %
21.1 - 22 kg 90 17,48 %
22.1 - 23 kg 75 14,56 %
23.1 - 24 kg 35 6,80 %
24.1 - 25 kg 35 6,80 %
25.1 - 26 kg 14 2,72 %
26.1 - 27 kg 15 2,91 %
27.1 - 28 kg 6 1,17 %
28.1 - 29 kg 4 0,78 %
29.1 - kg 2 0,39 %
Middeltall for de ulike klassifiseringsparametrene:
Parameter Antall Middel Standardavvik
Klasse 181 5,70 1,8
Fettgruppe 181 4,85 4,0
Vekt 181 21,0 4,5

Beregninger av spesielle parameterverdier
GJENNOMSNITTLIG VERDI: Summen av alle registrerte parameterverdier dividert med antall registreringer (Sum over alle registreringer / Antall registreringer)

STANDARDAVVIK: Kvadratroten av dette uttrykket: Kvadratsum (414) minus (gjennomsnittsverdi(415) * gjennomsnittsverdi (415) * antall (412)) dividert med antall registreringer. Verdiene for 415 skal ikke avrundes.

Akseptabel klassifisering: Det vil være skjønnsmessige avveininger som ligger til grunn for å avgjøre om klassifiseringen er akseptabel. ANIMALIA utarbeider en veileder for lesing av dags- og ukestatistikk, se eget dokument. På generelt grunnlag bør det iverksettes korrigerende tiltak hvis tallene i statistikkene endrer seg mye uten at spesielt slaktevekt endrer seg.

Korrigerende tiltak: Hvis klassifiseringen ikke er innenfor kravet til akseptabel klassifisering, skal internkalibrering arrangeres innen en uke. Hvis resultatet fortsatt viser ikke akseptabel klassifisering, skal en fortsette med ukentlige kalibreringer inntil resultatet viser akseptabel klassifisering. ANIMALIA involveres etter tredje internkalibrering med ikke akseptabelt resultat.

Dokumentasjoner: Skjema nr. 7: Registreringsskjema for dagsstatistkk, felles skjema for hann-/ hunndyr, middeltall og andelsprosenter i de viktigste klasser og fettgrupper.

Det lages elektroniske versjoner av alle skjema med tanke på elektronisk lagring.

5.2 Ukestatistikker på terminalene
Det skal tas ut ukestatistikk på klassifiseringsterminalene for hver uke. Det skal føres eget skjema med hovedresultater fra den ukentlige klassifiseringen. Følgende variabler skal registreres: Dyreslag, måned og år, ukenummer, kjønn, antall slakt, middel klasse, middel fettgruppe og middel vekt, andelsprosenter for ulike klasser og fettgrupper. I tillegg registreres navn på personer som har klassifisert.

Akseptabel klassifisering: Det vil være skjønnsmessige avveininger som ligger til grunn for å avgjøre om klassifiseringen er akseptabel. ANIMALIA utarbeider en veileder for lesing av dags- og ukestatistikk, se eget dokument. På generelt grunnlag bør det iverksettes korrigerende tiltak hvis tallene i statistikkene endrer seg mye uten at spesielt slaktevekt endrer seg.

Korrigerende tiltak: Hvis klassifiseringen ikke er innenfor kravet til akseptabel klassifisering, skal internkalibrering arrangeres innen en uke. Hvis resultatet fortsatt viser ikke akseptabel klassifisering, skal en fortsette med ukentlige kalibreringer inntil resultatet viser akseptabel klassifisering. ANIMALIA involveres etter tredje internkalibrering med ikke akseptabelt resultat.

Dokumentasjoner:
Skjema nr. 8: Registreringsskjema for REINSDYR med middeltall og andelsprosenter i de viktigste vekt, klasse og fettgrupper i den ukentlige klassifiseringen.

Det lages elektroniske versjoner av alle skjema med tanke på elektronisk lagring.

Klassifisering, DAGSRAPPORT for REINKALV:
Slakteri: 122
Dato: 020106
Klokka: 16:00
  Antall slakt: 515
Siste nullstilling: 060106
Klokka: 16.00
Klassefordeling Fettgruppefordeling Vektgruppefordeling
Klasse Antall Antalls%
P- 3 1,6
P 5 2,7
P+ 10 5,5
O- 25 13,8
O 30 16,5
O+ 35 19,3
R- 30 16,5
R 25 13,8
R+ 10 5,5
U- 5 2,7
U 3 1,6
U+ 0 0
E- 0 0
E 0 0
E+ 0 0
Fettgr Antall Antalls%
5+ 1 0.19 %
5 5 0,97 %
5- 1 0,19 %
4+ 14 2.72 %
4 13 2,52 %
4- 35 6,80 %
3+ 60 11,65 %
3 92 17,86 %
3- 98 19,03 %
2+ 65 12,62 %
2 67 13,01 %
2- 35 6,80 %
1+ 16 3,11 %
1 12 2,33 %
1- 1 0,19 %
Vektgruppe Antall Antalls%
- 13 kg 1 0.19 %
13.1 - 14 kg 2 0,39 %
14.1 - 15 kg 2 0,39 %
15.1 - 16 kg 5 0,97 %
16.1 - 17 kg 20 3,88 %
17.1 - 18 kg 34 6,60 %
18.1 - 19 kg 45 8,74 %
19.1 - 20 kg 63 12,23 %
20.1 - 21 kg 67 13,01 %
21.1 - 22 kg 90 17,48 %
22.1 - 23 kg 75 14,56 %
23.1 - 24 kg 35 6,80 %
24.1 - 25 kg 35 6,80 %
25.1 - 26 kg 14 2,72 %
26.1 - 27 kg 15 2,91 %
27.1 - 28 kg 6 1,17 %
28.1 - 29 kg 4 0,78 %
29.1 - kg 2 0,39 %
Middeltall for de ulike klassifiseringsparametrene:
Parameter Antall Middel Standardavvik
Klasse 181 5,70 1,8
Fettgruppe 181 4,85 4,0
Vekt 181 21,0 4,5

5.3 Indeksliste fra ANIMALIA
Indekslistene er et veiledende hjelpemiddel i klassifiseringsarbeidet. Indeksene er beregnet ut fra tilgjengelig informasjon og derfor må ikke indeksene tolkes som den absolutte fasit/sannhet. Indekstallet for anlegget er beregnet i forhold til landsmiddelet. Hvis anleggets totalindeks er lik 100, og del indekser for klasse og fettgruppe avviker mindre enn 5 poeng fra 100, antas slakteriets klassifisering å være akseptabel.

Over 100: Hvis indekstallene for klasse og/eller fettgruppe er over 100, er det et tegn på at slakteriet klassifiserer for strengt i forhold til landsmiddelet. Streng klassifisering innebærer at det settes for lave klasser og for høye fettgrupper.

Under 100: Hvis indekstallene for klasse og/eller fettgruppe er under 100, er det et tegn på at slakteriet klassifiserer for snilt i forhold til landsmiddelet. Snill klassifisering innebærer at det settes for høye klasser og for lave fettgrupper.

Akseptabel klassifisering: Hvis alle klassifiseringsindekser er innenfor intervallet fra og med 95 til og med 105.

Korrigerende tiltak: Det blir brukt ulike fargekoder for tolking av indeksene. Uten farge betyr at klassifiseringen er akseptabel. Gul farge betyr at slakteriet bør vurdere tiltak. Rød linje betyr at det er det er stor sannsynlighet for uakseptabel klassifisering, og det må derfor settes i verk korrigerende tiltak omgående.

Hvis klassifiseringen ikke er innenfor kravet til akseptabel klassifisering, skal internkalibrering arrangeres innen en uke. Hvis resultatet fortsatt viser ikke akseptabel klassifisering, skal en fortsette med ukentlige kalibreringer inntil resultatet viser akseptabel klassifisering. ANIMALIA involveres etter tredje internkalibrering med ikke akseptabelt resultat.

5.4 Klassifiseringsstatistikk REINSDYR fra ANIMALIA
Klassifiseringsstatistikken Reinsdyr sendes ut fra ANIMALIA hver uke/måned og inneholder nøkkeltall fra hele landet, fra regionene og ditt eget anlegg.

Akseptabel klassifisering: Det vil være skjønnsmessige avveininger som ligger til grunn for å avgjøre om klassifiseringen er akseptabel. ANIMALIA utarbeider en veileder for lesing av statistikk, se eget dokument. På generelt grunnlag bør det iverksettes korrigerende tiltak hvis tallene i statistikkene avviker vesentlig fra sammenliknbare tall.

Korrigerende tiltak: Hvis klassifiseringen ikke er innenfor kravet til akseptabel klassifisering, skal internkalibrering arrangeres innen en uke. Hvis resultatet fortsatt er utenfor det akseptable, skal en fortsette med ukentlige kalibreringer inntil resultatet viser akseptabel klassifisering. ANIMALIA involveres etter tredje internkalibrering med ikke akseptabelt resultat.

Dokumentreferanse
220Klassifisering070P

Vedlegg
Skjema nr.1 benyttes for å dokumentere enkeltdeltagernes resultater.
Skjema nr. 2 benyttes for å fastsette fasit.
Skjema nr. 3 benyttes for å dokumentere enkeltdeltagernes resultater; brutto- og nettoavviksprosent for klasse og fettgruppe
Skjema nr. 4 Loggliste over alle internkalibreringer
Skjema nr. 5: Internkontroll av pussing/slakteutførelse og merking av storfe/småfe.
Skjema nr. 6: Loggliste over alle pussings- og merkekontroller.
Skjema nr. 7: Registreringsskjema for STORFE med middeltall og andelsprosenter i de viktigste klasser og fettgrupper i den daglige klassifiseringen.
Skjema nr. 8: Registreringsskjema for STORFE med middeltall og andelsprosenter i de viktigste klasser og fettgrupper i den ukentlige klassifiseringen.