Andre sjukdommer under

Andre infeksjoner som gir kasting


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 09.11.2022

Schmallenberg virus

I 2011 ble det i Tyskland identifisert et nytt virus som ga misdannelser og dødfødsler hos drøvtyggere. Viruset er seinere funnet i mange europeiske land. Spredningen av viruset er avhengig av sviknott som vektor. Det er påvist antistoffer mot viruset i tankmelk i Norge (melkeku) og viruset er også funnet i et abortert kalvefoster. Tidspunktetet der vektoren (sviknotten) er aktiv sammenfaller imidlertid ikke med tidspunktet for drektighetsperioden hos sau under norske forhold, og viruset anses derfor som et lite relevant problem for sau i Norge.

Les mer som Schmallenbergvirus på Veterinærinstituttets faktabank.

Enzootisk abort

Chlamydophila abortus gir smittsom/enzootisk abort. Dette er den viktigste årsaken til abort hos sau i blant annet Storbritannia. Symptomene ved ny-etablering av denne sjukdommen i en ubeskyttet populasjon, med opptil 35 % abort, er såpass tydelige at man antar at sjukdommen ikke finnes i Norge, men det er ikke gjort noen større screening for sjukdommen.

Brucellose

Brucella melitensis og Brucella ovis har ikke vært påvist i Norge. Brucellose er en liste 1-sjukdom i Norge, og har et eget overvåkingsprogram hos sau og geit.

Q-feber

Coxiella burnetii, er årsak til Q-feber. Coxiella burnetii er påvist i flere europeiske land, men antistoff er ikke påvist verken hos storfe eller småfe i Norge. En skal være oppmerksom på at både brucellose og Q-feber er zoonoser.

Les mer om Q-feber på Veterinærinstituttets faktabank