Forebygging av parasittproblemer med god beitebruk


Publisert: 20.05.2019 Oppdatert: 20.05.2019

Av: Birgitta Tjørhom (Team småfe, Nortura. Rådgiver småfe i Agder-fylkene), Ane Odden (privatpraktiserende veterinær i Folldal), Atle Domke (privatpraktiserende veterinær/Vetlab Bryne), Tore Tollersrud og Vibeke Tømmerberg (Helsetjenesten for sau, Animalia)

Innvollsparasitter kan forårsake redusert tilvekst og sjukdom i beiteperioden, og det kan være mye å hente på å se nærmere på beitebruken ved parasittproblemer.

Tiltak for å redusere smittepresset

Med god beitebruk vil det ofte være mulig å oppnå bedre produksjon samtidig som behovet for parasittbehandling reduseres. Følgende tiltak vil redusere antallet, oppformeringen og opptaket av innvollsparasitter i beitene:

 • God næringstilgang og beiteskifte: Ved høy dyretetthet og dårlig næringstilgang vil dyrene beite tettere opp mot avføringen, der det er mest parasittlarver. Dyretettheten kan reduseres ved å ta i bruk slåttemark, utmark o.l. for å øke arealet, eller ved å redusere antall dyr på eksisterende areal. Ved bruk av innmarksbeite kan næringstilgangen i beitene opprettholdes ved gjødsling, og ved å dele beitene inn i mindre områder og veksle mellom disse. Da vil en sikre riktig graslengde og mengde på beitene, og en unngår at beitekvaliteten blir dårlig utover sommeren pga. vrakgras. Ved bruk av innmarksbeiter er det også en fordel å flytte dyrene til et nytt beite før smittepresset blir for høyt. Faktorer som dyretetthet, næringstilgang, alder på dyrene og parasittbelastning i dyrene vil være med på å påvirke riktig tidspunktet for beiteskifte. Generelt vil beiteskifter etter ca. 3 uker være gunstig.
 • Beitepussing og slått: Beitepussing og slått etter beiting vil fjerne mye av parasittlarvene i beitet, og er gunstig dersom dyrene skal beite samme areal flere ganger gjennom beitesesongen.
 • Pløying: Dette vil fjerne parasittene i beitet.
 • Sambeiting og vekselbruk med storfe og hest: Generelt vil dette redusere smittepresset fordi storfe og hest stort sett har andre parasitter enn sau. Unntaket er store leverikter, hvor storfe også bidrar til utsmitting av beitene.
 • Sambeiting/vekselbruk med andre arter: Geit og kamelider har mange av de samme parasittene som sau, og sambeiting med disse artene er derfor ikke anbefalt. Det frarådes generelt å ha kamelider sammen med sau og andre drøvtyggere, pga. risiko for at kamelidene kan overføre smittsomme sjukdommer.

God beitebruk gjennom sesongen

Hvordan den enkelte besetning best bruker beitene de har til rådighet vil variere, og er bl.a. avhengig av driftsopplegg og om det er spesielle parasittproblemer i besetningen. Bruk av beiteskifte gjennom en hel beitesesong på innmark/hjemmebeite, der dyra ikke kommer tilbake til det samme beitet, krever store beitearealer. Ved å benytte seg av forskjellige beitetiltak i ulike deler av sesongen og se hele beitesesongen under ett, vil en likevel kunne redusere parasittbelastningen sauene utsettes for.

Vår:

Som regel er de fleste vårbeiter i bruk hvert år, men ved store problemer med parasitter på vårbeite (N. battus og koksidier) er det nødvendig å se på hvilke beitetiltak en kan gjøreforåredusere smittepresset om våren: 

 • Unngå å bruke vårbeiter der det har gått sau gjennom vinteren. Ved utegang hele året bør en skifte beite før lamming. Vinterbeitet kan i stedet brukes som sommerbeite. Da har beitet fått gjenvekst og smittepresset vil være redusert.
 • Hvis en har mye areal, er det ideelle opplegget å bruke vårbeiter som ikke ble beitet av lam det foregående år da disse beitene har et lavere smittepress. Vurder om dette kan gjennomføres ved å bruke arealer som ble brukt til slått året før, evt. arealer som ble beitepusset/slått etter vårbeiteperioden og beitet av voksne dyr om høsten.
 • Ved puljevis utslipp over en periode vil smitten bygger seg opp i beitet, slik at lammene som slippes ut sist vil møte et høyt smittepress. Derfor bør en unngå at alle lam slippes ut på beitet rundt fjøset før de flyttes videre til nye beiter. De yngste dyrene bør i stedet flyttes til ubenyttede beiter, og gruppene bør holdes stabile.
 • Hygiene på beitet er viktig for å få ned smittepresset. Kraftfôrautomater og saltsteiner bør flyttes rundt for å fordele smittepresset.
 • Vekselbeite med storfe/hest annethvert år, evt. sambeiting med storfe/hest.
 • Ved lang vårbeiteperiode er det en fordel med beiteskifte før smitten bygger seg opp i beitet. Tidspunktet vil variere, men det kan være nødvendig med beitebytte etter ca. 2-3 uker.

Sommerbeiting på innmark og kulturbeite:

 • Sikre gode beiter og god næringstilgang.
 • Flytte dyrene til nye beiter før smitten rekker å bygge seg opp i beitet. Tidspunktet for beiteskifte vil variere. Det kan være en fordel å la de gå på begrenset areal i kortere tid, f.eks. ca. 3 uker, framfor at de går på samme areal gjennom hele sommeren.
 • Veksling mellom beiting og slått, eller pussing etter beiting.
 • Sambeiting/vekselbeite med storfe og hest der det er mulig.

Sommerbeiting i utmark:

Varier plasser for utplassering av saltsteiner fra år til år. Hvis det er mulig bør saltsteinene plasseres i områder med lite gras, og det bør være nok steiner i forhold til antall dyr.

Høst:

 • Ved lang høstbeiteperiode er det viktig med beiteskifte.
 • Sikre god næringstilgang i beitet.