Sjukdom på beite


Publisert: 08.03.2017 Oppdatert: 30.04.2021

Tabellene under viser aktuelle årsaker til sjukdom og dødelighet på beite.

Akutte dødsfall

Årsak Opptreden Klinikk/diagnostikk
Pulpanyre Kort tid etter beiteslipp.
Oftest på gode beiter.
Oftest store lam.
 
FSE, hjernemargsår Ofte lam på sluttfôring Unormal kroppsholdning.
Død i løpet av et døgn
Pustesjuke Om høsten
Ved flytting til gode beiter
Akutte luftvegsymptomer
Låge nivåer av kalsium i blod.
Bråsott Om høsten
Ofte etter rimfrost
 
Sur indigestion Ved tilgang på
KH-rike fôrslag.
Starter med parese.
Fylt vom, dehydrering
Forgiftninger Gjerne om vinteren når tilgangen på annet fôr er dårlig Kan finne rester av giftige planter i vomma
Urinstein Om høsten
Værlam
Trengninger.
Fylt eller sprukken vesica

CNS OG ØYE

Symptomer fra CNS og øye


Årsak Opptreden Klinikk/diagnostikk
Lammelser
Listeriose (hjerneformen) Oftest november – mars Lokale lammelser, hyppigst i hodet.
Påvisning Listeria monocytogenes i CNS
Akutt sur indigestion
(kraftfôrforeting)
Flere dyr. Anamnese: Økt tilgang på karbohydrater Parese, påkjent allmenntilstand. ”Skvulpete” vominnhold. Vomsaft: Mye Gram positive staver, pH < 5,5
Kramper
Hypomagnesemi Etter beiteslipp (søyer) Kramper, blir liggende. Serummagnesium < 1,0 mg/dl (0,4 mmol/l)
CCN (cerebrokortikal nekrose) Oftest høst/vinter
Oftest unge dyr
Kramper, optistotonus, blir liggende flatsides med hodet bakover. Pat.anat undersøkelse
Listeriose Vanligst november – mars. Helst unge dyr Lammelser/bortfallsymptomer, unntaksvis kramper. Påvisning av Listeria monocytogenes i CNS
Unormal kroppsholdning
Hjernemargsår (FSE) Sjelden, enkeltdyr om høsten Unormal oppførsel og unormal kroppsholdning
Hjernemark Lam, oktober-januar, geografisk variasjon Ubalanse, lammelse i bakparten. Obduksjon, påvisning av Elaphostrongylus

HUD

Hudsjukdommer

Årsak Opptreden Klinikk/diagnostikk
Kløe
Lus Svært vanlig Kløe, særlig på ryggen, ullavfall. Påvisning av pelslus, ca 2 mm lang, lys brun
Sauekrabbe Ikke vanlig i Norge i dag Kløe, utrivelighet, misfarget ull. Påvisning av sauekrabben, mørk, ca 5 mm lang
Skrapesjuke    
Sår og skorper
Munnskurv Sterkt smittsom virussjukdom Hyperemi som går over til sår og skorper. På lepper, jur og ytre kjønnsorganer. Virus kan påvises på laboratorium
Dermatofilose
Evt. Strawberry footrot
Årsak: Dermatofilus congolensis. Smittsom, miljøavhengig Eksudasjon, belegg, skorper, sammenklistring av ull, ullavfall. Påvisning av bakterien v mikroskopering eller dyrking
Fluelarver (myiasis) Helst lam, ved fuktig vær eller diaré Kan se fluelarver som kravler.
Stafylokokk-dermatitt Lite vanlig,hos lam Skorper, ulcerasjoner og puss, nese, kinn, øyne og ører eller bein. Ved bakteriologi (puss, eksudat) kan påvises stafylokokker
Alveld Helst unge dyr. Sår i den kroniske fasen På beiter med romegras. Starter med hevelser, ødemer. Senere nekroser. På tynt behårede steder
Ullavfall
Lus Svært vanlig Kløe og ullavfall. Påvisning av pelslus, ca 2 mm lang, lys brun
Alvorlige febersjukdommer Følgesjukdom etter f eks akutt mastitt Ullavfall i store flak
Mangeltilstander.
Mangel på protein,
essensielle aminosyrer
Særlig hos søyer om vinteren, sporadisk. Oftest på ryggen, lite forandringer i huden
Sinkmangel Sjelden Nedsatt tilvekst. Ullavfall. Rødlig skrukkete hud og skorper rundt øyne og ører
Ulleting/ullnapping    
Ødemer, hevelser
Alveld Lam på spesielle beiter Inntak av toksiner fra romegras. Ødemer på hvite hudpartier, særlig i ansiktet. Blir gradvis nekroser med hudavfall
Blåtunge Gr A-sjukdom. Virus overført med sviknott Høy feber, sikling. Hevelse og ødemer i hode og tunge

LUFTVEIENE

Sjukdommer med symptomer fra luftveiene

Årsak Opptreden Klinikk/diagnostikk
Lungebetennelse   (Feber), tungpustet, hoste. Obduksjon: Blodfylte lunger. Bakteriologi: Påvisning av bakterier
forts. Lam på beite, spesielle beiter Feber, tungpustet, hoste, rask død. Ofte sekundært til sjodogg
forts.   Akutt form: Pasteurellose. Kronisk form: Mykoplasma. Mikrobiologisk undersøkelse av lunger
Lungeorm Helst unge dyr Hoste, moderat allmennpåkjenning.
På slakt: Små knuter på lungene
Pustesjuke Ved overgang fra skrinne til frodige høstbeiter.
Helst lam
Akutte symptomer.
Høy feber. Tung pust.
Skum fra nese og munn. Hypokalsemi

FORDØYELSEN

Fordøyelsessjukdommer

Diaré
Koksidiose Lam, 2 -4 uker etter beiteslipp Svart avføring, dehydrering
Parasittær diaré -1 Lam, 2-6 uker etter beiteslipp Akutt diaré. Nematodirus evt. høyt smittepress av arter som overvintrer i beitet.
Parasittær diaré -2 Lam, resten av beitesesongen Varierende grader av redusert tilvekst og kliniske symptomer i form av diaré.
Tympani
Trommesjuke Lam eller voksne Akutt tilstand. Oppblåst i venstre side. Alarmerende tilstand
Løpetympani Lam 3-8 uker Moderat tympani, i høyre side
Tarmdreining Helst unge dyr, kan forekomme på alle aldersgrupper Svært utspilt buk. Hurtig død