Smittevern ved overføring av livdyr

Kjøp/overføring av livdyr innebærer en risiko for overføring av smittsomme sjukdommer og bør derfor reduseres så mye som mulig. Når man allikevel må kjøpe inn livdyr bør man gjennomføre tiltak for å redusere risikoen. Egenerklæring helse sau er en generell egenerklæring som anbefales ved all overføring av livdyr i Norge. 


Publisert: 21.11.2012 Oppdatert: 06.02.2024
  • Dersom livdyr må kjøpes inn bør man kjøpe "kortreiste" dyr, f.eks. fra samme beitelag, værring eller andre besetninger man allerede har kontakt med. Husk også at det å kjøpe fra mange besetninger øker risikoen for å bli kontaktbesetning ved en eventuell påvisning av smittsom sjukdom. Kjøp fra færrest mulig besetninger.
  • Vurder selgerbesetningens kontaktnettverk og risiko. Det frarådes å kjøpe dyr fra flokker som har importert livdyr og hatt spesielle sjukdomsproblemer (halthet, byller, hoste, mistanke om resistente parasitter m.m.).
  • Spør om helsestatus i besetningen og be om Egenerklæring helse sau fra selger.
  • OBS! Overføring av søyer mellom besetninger krever tillatelse fra Mattilsynet. Det er heller ikke lov å flytte småfe mellom småferegioner og ut av fylker som har hatt skrapesjuke. Flytting av værer mellom fylker krever ekstra dokumentasjon. I tillegg kan særskilte lokale bestemmelser gjelde. Spesielle regler gjelder per i dag (juli 2019) for overføring av dyr mellom besetninger i Rogaland og Aust-Agder. Kontakt ditt lokale Mattilsyn.
  • Ved kjøp av dyr etter tillatelse fra Mattilsynet anbefales det å kreve helseattest utfylt av veterinær i tillegg til Egenerklæring helse sau, også i tilfeller der Mattilsynet ikke stiller krav om dette.
  • Innkjøpte dyr bør oppstalles uten direkte kontakt (egen binge o.l.) med besetningens egne dyr i minst 2 uker ("karantene"). Dyra bør undersøkes grundig i begynnelsen og slutten av perioden. Vurder generell helsetilstand og trivsel. Husk at sau aldri skal oppstalles helt alene - dyret bør ha mulighet til å se andre sauer dersom det står alene i karanteneperioden.
  • Resistente mage- og tarmparasitter er et økende problem hos sau, og overføring av livdyr utgjør en risiko for å få inn resistente parasitter i besetningen. Risikoen er større ved overføring av mange dyr enn enkeltdyr, men enkeltdyr kan også utgjøre en risiko. Kjøp fortrinnsvis dyr fra flokker som ikke har noen mistanke om resistens. For å redusere risikoen anbefales det at innkjøpte dyr behandles mot rundorm i mage-/tarm når de overføres til den nye besetningen. Ved usikker resistensstatus bør det brukes ivermektin (Ivomec® el.l.), siden risikoen for resistens er størst mot benzimidazoler (Panacur®, Valbazen® og Curaverm®).
  • I områder der ondartet fotråte er påvist anbefales det i tillegg at innkjøpte dyr fotbades med sinksulfat i løpet av karanteneperioden, i henhold til de gjeldende forskriftskrav.