Forebyggende behandling mot flått

I mange områder langs kysten er forebyggende behandling mot flått nødvendig for å redusere flåttmengden og risikoen for flåttbårne sjukdommer, hovedsakelig sjodogg.


Publisert: 29.05.2013 Oppdatert: 05.02.2018

BEHANDLING MED MEDIKAMENTER

Det finnes per i dag to medikamenter til forebyggende behandling mot flått hos sau som er registrert i Norge: Coopersect® og Bayticol®. Det mest benyttede er Coopersect. Disse preparatene har effekt i ca 3-4 uker.

I noen områder har man erfaring for at flått/ sjodogg er et problem mot slutten av utmarksbeitesesongen. På dette tidspunktet vil de nevnte preparatene ikke lenger ha noen flåttreduserende effekt hvis de er påført dyra ved slipp på utmarksbeitet, og av praktiske årsaker er det ofte lite aktuelt å samle dyra for å behandle dem. Det kan da være aktuelt å benytte medikamenter som er angitt å ha lengre virketid.

Det er per i dag ingen slike preparater registrert/ godkjent for markedsføring i Norge (Dysect sheep opplyses å skulle være tilgjengelig på det norske markedet til beitesesongen 2015) men et par ulike preparater er de siste årene tatt inn på såkalt godkjenningsfritak og prøvd i noen områder. Det er ikke gjort noen systematisk innsamling av erfaringer med bruken av disse, men så langt vi kjenner til har erfaringene stort sett vært gode. Man bør imidlertid være forsiktig med behandling av svært unge lam.

At et preparat tas inn på godkjenningsfritak innebærer at den enkelte veterinær på søke Statens legemiddelverk om å ta inn og foreskrive preparatet. Når et preparat tas inn på denne måten, og ikke er formelt godkjent i Norge, medfører det et ekstra ansvar for veterinæren når det gjelder riktig bruk. Om disse preparatene er aktuelle å bruke i et område/ i den enkelte besetning må derfor avklares med den lokale veterinæren. I noen tilfeller kan det også ta ganske lang tid å få tak i preparatet.

Aktuelle preparater er:

  • Dysect sheep pour on ® - angitt effektiv i 8 - 12 uker, angitt tilbakeholdelsestid slakt 49* dager
  • Crovect pour on ® - angitt effektiv i 6-8 uker, angitt tilbakeholdelsestid slakt 8* dager

* Tilbakeholdelsestider kan endres, sjekk derfor alltid pakningsvedlegget eller spør veterinær når et legemiddel benyttes.

ANDRE FOREBYGGENDE TILTAK

Flåtten trives med fuktighet og kratt. Rydding og drenering av beiteområder vil derfor redusere flåttplagen. Beiteskifte der det er mulig. Lammene bør utsettes for smitte så tidlig som mulig (erfaringsmessig får de da mildere symptomer). Reguler lammingen slik at lammene kan slippes direkte på flåttbeite Unngå unødvendig stress/håndtering på flåttbeite. Generelt er det viktig med robuste , friske lam som har fått en god start.

Innkjøp av dyr: Vær oppmerksom på at innkjøpte dyr som ikke har vært utsatt for smitte tidligere kan bli alvorlig sjuke. Innkjøpte dyr fra smittede områder kan også føre med seg smitte til ikke-infiserte beiter. Det er viktig å følge ekstra godt med på dyras allmenntilstand i den mest utsatte perioden, særlig den første måneden på flåttbeite, slik at sjuke dyr kan behandles så raskt som mulig.