Andre sjukdommer under

Entropion


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 17.08.2020

Etiologi

Entropion, eller innrullede øyelokk, er en medfødt, arvelig tilstand, der nedre øyelokk rulles innover slik at huden vender inn mot cornea.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ut fra kliniske symptomer. Det er ikke uvanlig at bønder forveksler tilstanden med en øyebetennelse uten entropion som bakenforliggende årsak, og derfor ønsker øyesalve. Det er derfor viktig å lære bøndene å stille diagnosen, slik at den kan oppdages og behandles på et tidlig stadium.

Symptomer

Ved entropion vil det i starten være en klar flytning fra øyet, senere blir det blakking av cornea. Ofte blir det sekundære infeksjoner. Det er viktig at entropion oppdages tidlig, da store skader kan føre til permanent skade og arrdannelse på cornea.

Behandling

I milde/ mindre alvorlige tilfeller som oppdages tidlig, kan det være nok å trekke ned øyelokket og vrenge det utover noen ganger. I andre tilfeller må det settes en agraff i nedkant av øyelokket. Man kan alternativt lage en fold i huden under øyet og sette et sting slik at hudfolden holder seg.

Ofte oppdages ikke tilstanden før det er oppstått skader på cornea og man har fått sekundære infeksjoner. I slike tilfeller må en også vurdere behovet for antibakteriell behandling (øyesalve), både for behandling av sekundærinfeksjon og behandling for å sikre at corneasåret gror som det skal.

Det finnes per i dag ingen øyesalver eller -dråper som er godkjent til sau (eller andre matproduserende dyr) i Norge, og øyesalver registrert til andre arter (hund, katt) mangler MRL-verdier. En kan søke om godkjenningssfritak og ta inn preparater godkjent i bl.a. Storbritannia til sau. Aktuelle preparater er Orbenin® og Opticlox® øyesalver (kloxacillin). I tillegg er Aureomycin® øyesalve (klortetracyklin) godkjent til storfe i UK.

Forebygging

Corneasår og sekundære infeksjoner er smertefulle tilstander som bør forebygges. 
Det er viktig at tilstanden blir tatt hensyn til i avlen. Dyr med entropion og nære slektninger bør ikke brukes videre i avl. Det betyr at en må notere hvilke lam som har entropion ved fødselen, ellers blir det ofte glemt.

Dersom en vet en har denne tilstanden i flokken bør alle lam sjekkes ved fødselen slik at en tidlig kan sette i verk rettende tiltak.