Vurdere respons på mineraltilskudd (behandlingsforsøk)


Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 24.11.2017

Behandlingsforsøk er en nyttig metode for å undersøke effekten av å gi mineraltilskudd  ved en usikker mangeltilstand, og kan være aktuelt når:

  • Man mistenker mineralmangel som årsak til problemet, og ønsker å forebygge produksjonstap samtidig som man ønsker å komme nærmere en sikker diagnostikk (gjerne i kombinasjon med blodprøvetaking av ubehandla kontrolldyr).
  • Når man ikke får et konklusivt svar etter å ha målt blodparametrene (særlig aktuelt for kobber fordi det skal omfattende mangler til før man ser endring i blodverdiene)
  • For å vurdere effekten av et mineraltilskudd når man tidligere har påvist mangeltilstand

Respons på tilskudd kan vurderes ved å sammenligne en gruppe dyr som får det aktuelle mineraltilskuddet med en kontrollgruppe som ikke får tilskudd. Effekten av tilskuddet kan vurderes ved å sammenligne gruppene med tanke på en eller flere variabler man forventer vil påvirkes av tilskuddet, f.eks tilvekst (g/dag). En mye brukt metode er tvillingforsøk. I et tvillingforsøk får det ene av lamma i et tvillingpar tilskudd av et gitt mineral, mens det andre går ubehandlet (kontroll). Fordelen med å bruke tvillingpar er at gruppene man sammenligner er like med hensyn på alder, kullstørrelse, morseffekt o.s.v.

Dersom man gir tilskudd til alle dyrene, uten å ha en kontrollgruppe, må man ofte sammenlikne med historiske data, og risikerer at eventuelle forskjeller skyldes andre faktorer enn behandlingen. Den ubehandlede gruppen (kontrollgruppen) er derfor avgjørende for en mest mulig korrekt tolkning av effekten av tilskuddet.

Hvilken effekt man kan forvente av et tilskudd vil variere fra mineral til mineral, og med hvor uttalt mangeltilstanden er. Når det gjelder koboltmangel og effekt av kobolt-tilskudd på tilvekst, fant Ulvund (1990) i sine forsøk en forskjell i levendevekt på mellom 8 og 17 kg mellom behandlede og ubehandlede lam, avhengig av hvilket tilskudd som ble brukt. Et så stort utslag kan man imidlertid ikke forvente å finne i alle flokker, det vil avhenge av graden av mangel. Vi vet lite om forventet effekt på tilvekst av f.eks kobber og selen, men den forventes å være vesentlig mindre. Jo mindre forskjellene er, jo flere dyr trenger man for å påvise forskjeller mellom gruppene. Har man få dyr er det større sannsynlighet for at forskjeller (eller manglende forskjeller) mellom gruppene skyldes tilfeldigheter.

Når er behandlingsforsøk godt egnet

Behandlingsforsøk vil være godt egnet når man forventer store utslag i variabelen man måler, variabelen er hyppig forekommende og lett å måle. For eksempel kan behandlingsforsøk være godt egnet til å måle forskjeller i tilvekst, da vekt er en kontinuerlig variabel som kan måles på alle dyr. Dersom man forventer at utslaget i tilvekst er stort, er behandlingsforsøk godt egnet selv i relativt små flokker. Er forventet effekt liten trenger man mange dyr for å påvise forskjeller.

Dersom tilskuddet forventes å påvirke f.eks. lammedødelighet, som angår et fåtall individer, er et behandlingsforsøk i en enkeltbesetning mindre egnet. I slike tilfeller trenger man et svært stort antall dyr for å kunne påvise forskjellene, og slike forsøk egner seg dermed best i større undersøkelser der det inngår flere besetninger.

Hvilke dyr skal man ha med i behandlingsforsøket

Mange faktorer kan påvirke effektmål som tilvekst hos lam. Gruppene må derfor være mest mulig like. Tvillingforsøk er som nevnt en måte å få til dette må. Tvillinglam (og trillinglam) har forholdsvis likt genetisk materiale og lever i et likt miljø.

Dersom man skal gjøre registreringer på voksne dyr, eller det av praktiske årsaker er vanskelig å lage tvillingforsøk, kan man dele flokken inn i grupper på andre måter. Mest aktuelt er det å dele flokken inn i søyegrupper. Det er da viktig at gruppene blir så like som mulig (lammetall, hold, alder, beiteforhold osv.). Dette kan man oppnå enten ved ulike former for randomisering (tilfeldig fordeling), eventuelt ved å matche individer. Dersom man kun har et begrenset antall kontrolldyr kan det være aktuelt å velge ut disse tilfeldig, men de bør være representative for flokken (“gjennomsnittlige”).

Valg av tilskudd/ behandling

Tilskuddet bør være mest mulig målrettet i forhold til hva man mistenker/ ønsker å undersøke. Ved klinisk mistanke om en spesifikk mangel, bør dette mineralet tilføres alene.

Det er viktig å forsikre seg om at mineraltilskuddet som benyttes inneholder store nok mengder av det aktuelle mineralet til å kunne rette opp/forebygge en (alvorlig) mangeltilstand.

Tilskudd må være relativt enkelt å gi, og det må være mulig å la kontrollgruppa gå ubehandlet. Dosering til enkeltindivider er det sikreste. Tilskudd som doseres på gruppenivå (f.eks i fôr) kan gi individuelle variasjoner i inntak, noe som må sees på som en mulig feilkilde. For de mineralene som gis i beiteperioden, er det en forutsetning at kontrolldyrene går på samme beiter som de behandlede, for at sammenligningen skal bli riktig.

Tabellen under viser fordeler og ulemper ved å gi henholdsvis enkelt-mineraltilskudd og multimineraltilskudd i et behandlingsforsøk

Mineraltildeling Fordeler Ulemper
Tilskudd av et enkelt mineral Man får undersøkt effekten er av det valgte mineraltilskuddet, noe som kan gi en spesifikk diagnose. Får ikke fram “samvirkninger” mellom mineraler.

Ved mistanke om mangel på flere mineraler må man evt. gjøre undersøkelser i flere sesonger eller ha flere forsøksgrupper.
Tilskudd av flere mineraler samtidig Man får undersøkt effekten av det/de aktuelle multimineral-tilskuddet. I en situasjon der man ønsker å unngå produksjonstap i en utredningsfase kan dette være gunstig spesielt hvis man ikke har noen klar klinisk mistanke. Bruk av multimineraltilskudd krever imidlertid tilleggsundersøkelser for å spisse tiltak til senere år.

Samvirkningseffekt mellom en del mineraler kan bedre effekten av hvert enkelt tilskudd, noe som kan tale for å gi flere mineraler samtidig. En slik samvirkningseffekt sees blant annet mellom selen og jod.
Man vet ikke hvilket mineral man eventuelt får effekt av. Man får dermed ikke spesifikk kunnskap til å kunne sette inn mer målrettede tiltak. Nærmere undersøkelser vil være nødvendig for en presis diagnostikk.

Analyse av data

De ulike behandlingsgruppene sammenliknes med hensyn på de valgte effektmålene. I noen tilfeller kan det også være interessant å undersøke undergrupper (for eksempel om det er forskjeller i effekt hos ulike aldersgrupper).

Spesielt dersom man har få dyr og små forskjeller mellom gruppene må resultatene tolkes med forsiktighet.

Feilkilder

Ved bruk av f.eks mineralboluser er det en mulighet for dyra “gulper opp” bolusene, og man dermed ikke får noen effekt. På en del boluser blir det etter en tid dannet et utfellingsbelegg som hindrer effektiv frigiving av mineralet. For å unngå dette oppgis det fra enkelte produsenter at man kan legge ned andre mineralboluser samtidig (f.eks selen samtidig som kobolt). Man bør sette seg inn i produsentens anbefalinger og følge disse.

Bruk av mineralpulver i fôret el.l vil kunne føre til at dyr som spiser lite, eller som taper i kamp med andre individer, kan få i seg lite av tilskuddet, mens andre dyr kan få i seg for mye.

Før man konkluderer med manglede effekt er det derfor viktig å utelukke feilkilder og det kan være nyttig å ta blodprøver for å sammenligne mineralnivåene hos behandla og ubehandla dyr.

Kilder

Suttle N.F., (2010) kap 3: Assessing and Controlling mineral status in livestock, Mineral Nutrition of Lifestock, 4th edition, 39-51

Ulvund M.J., (1990) Ovine white-liver disease. Manifestations of cobolt/vitamin B12 deficiency in lambs. Doktorgradsavhandling (Dr. med. vet.), NVH, Oslo

Ulvund M.J., (2012) Mangelsykdom som årsak til redusert tilvekst hos lam. Praksisnytt 3, 2012, 6-12