Andre sjukdommer under

Nitratforgiftning


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 12.09.2019

Sjukdommen forekommer bare hos drøvtyggere. Her i landet ser den ut til å være noe vanligere hos storfe enn hos sau. Sjukdommen kan i første omgang forveksles med andre årsaker til alvorlige pustevansker, som lungebetennelse på mange dyr samtidig eller pustesjuke.

Årsak

Årsaken er stort inntak av fôr med for høyt nitratinnhold. Hardt gjødsla gras eller grønnfôrvekster er den vanligste kilden. Men det skjer også at sauer kommer til nitratholdig kunstgjødsel og eter det direkte. Nitrat blir omdannet til nitritt i vomma, og nitritt forandrer det røde blodfargestoffet til en brun variant som ikke kan frakte surstoff.

Symptomer

Dyr med nitratforgiftning blir voldsomt tungpustet og hiver etter luft. Etter hvert kan de også gå over ende og stryke med. Slimhinnene er ikke lyserøde som vanlig, men gråbrune i fargen. Sjukdommenutvikler seg fort, i løpet av en til fire timer

Diagnostikk

Diagnosen stilles ut fra kliniske symptomer og fargen på blodet ved uttak av blodprøve (sjokolade-brunt), samt ved effekt av behandling.

Intravenøs infusjon av 4 % metylenblått 10 mg/kg kroppsvekt (Angus 2007). Prognosen er god ved rask behandling. Metylenblått har ikke MRL-verdi og kan derfor ikke lenger brukes til matproduserende dyr. Vi kjenner ikke til at det finnes andre alternativer som er tillatt til matproduserende dyr.

Forebygging

Nitratforgiftning kan forebygges ved å unngå for brått inntak av fôr som kan være nitratrikt, og spesielt brå overgang til slikt fôr. Å høste fôr som kan være nitratrikt, og gi det til dyr som står inne, kan være særlig risikabelt. 

Kilder:

Angus K. W., (2007) Inorganic and organic poisons in: Diseases of Sheep, 4th edition, Blackwell Science, Oxford, UK, pp 368-378

Vatn S., Hektoen L., Nafstad O., (2008) Helse og velferd hos sau, Tun forlag, Oslo, Norge