Bakteriologi


Publisert: 10.03.2017 Oppdatert: 01.02.2024

I de fleste tilfeller der en mistenker en bakteriell tilstand som årsak til et flokkproblem, vil det være indisert å sende inn prøver for bakteriologisk undersøkelse. Bakteriologiske undersøkelser vil i tillegg til informasjon om årsaksforhold kunne gi opplysninger om resistensmønster.

Uttak av prøver

Prøver bør tas tidlig i sjukdomsforløpet og før behandling er igangsatt. Prøveuttaket bør gjøres med standardisert teknikk for å øke sikkerheten rundt diagnostikken. Uttak av prøver fra dyr som har dødd under behandling kan lett gi misvisende resultater med hensyn på både etiologi og resistensmønster.

Pøvemateriale:

Abscesser og eksudat

Det kan tas svaberprøver fra abscesser, slimhinner o.l.. Alternativt kan det suges ut innhold fra abscesser eller ledd ved hjelp av en sprøyte. Det må tilstrebes mest mulig aseptisk uttak. For å unngå uttørring tas slike prøver over i en tett, steril beholder, for eksempel blodprøveglass uten tilsetning. Svaberprøver puttes i tilhørende plasthylser med transportmedium, og sendes i solide, polstrede konvolutter.

Noen bakterier trenger spesielle transportmedier og vekstmedier. For uttak av prøver for fotråte (Dichelobacter nodosus) er det utarbeidet en egen prosedyre.

Melkeprøver

Ved utredning av mastitt som besetningsproblem er aktuelt å ta melkeprøver for bakteriologisk undersøkelse. Prøvene tas aseptisk og det tas prøver fra begge kjertlene. Melkeprøven bør være minst 3 ml. Informasjon om innsending av prøvene finner du på Veterinærinstituttets nettsider.

Melkeprøver kan fryses dersom det ikke er mulig å få dem raskt til laboratoriet (for eksempel helg).

Urinprøver

Man kan sendes inn urinprøver for bakteriologi og/eller mikroskopi, men dette er ikke så ofte aktuelt for sau. De mikrobiologiske resultatene er ofte vanskelige å tolke. Prøvene må tas mest mulig aseptisk og sendes nedkjølt i tett beholder omgitt av vannabsorberende materiale (avispapir) og pakket i egnede esker.

Avføringsprøver

Ved mistanke om diaré forårsaket av spesifikke bakterier kan det tas svaberprøver (helst kullsvaber) fra endetarmen på ubehandlede dyr med akutt diaré, eller avføringsprøver som sendes i lukket beholder. Det er viktig at det tas prøver fra et tilstrekkelig antall (minst 5 - 10) ubehandlede dyr i akutt fase av sjukdommen.

Les om avføringsprøver for parasittologisk undersøkelse her

 

Tolkning av prøvesvar

Ved diagnostikk av infeksjonssjukdommer kan diagnosen dels være knyttet til direkte påvisning av agens, dels indirekte til påvisning av antistoffer mot smittestoffet eller produkter fra smittestoffet, eventuelt påvisning av patognomoniske organforandringer.

Ved påvisning av spesifikt patogene mikrober eller isolering av ett bestemt agens fra karakteristiske organlesjoner er laboratoriediagnosen klar. I mange tilfeller viser laboratorieundersøkelsene imidlertid potensielt patogene agens som kan forekomme både hos friske og sjuke individer (E. coli, Pasteurella spp, streptokokker osv) og hvor samspillet med drift, miljø, stell og fôring er avgjørende for om det skal oppstå sjukdom eller ikke. I slike tilfeller må det legges vekt på mengde påvist smittestoff, og om mikroben påvises i renkultur. Det er udiskutabelt at vedkommende mikrobe har vært til stede, men det behøver ikke nødvendigvis å bety at den har vært årsak til det aktuelle sjukdomsproblemet. Sjukdom på grunn av potensielt patogene mikrober indikerer ofte svikt ved drift, miljø eller stell. Ved slike flokkproblemer anbefales gjennomgang av driftsforholdene og iverksetting av forebyggende tiltak 

Tolkning av negative mikrobiologiske svar

Ingen funn, påvisning av "normalflora" eller uspesifikk blandingsflora kan bety:

  • At sjukdomsproblemet ikke har infeksiøs bakgrunn
  • At agens er til stede, men en har ikke klart å isolere det
  • At den akutte infeksjonsfasen er over og at primær agens ikke lenger er tilstede 
  • At dyret har vært behandlet med antibiotikum som hindrer vekst av agens
  • At organene er overvokst av kadaverbakterier
  • At prøvematerialet ikke har vært tatt ut eller håndtert på en adekvat måte, f.eks at mikrobene har gått til grunne før prøven har nådd laboratoriet 

Aktuelle laboratorier

Veterinærinstituttet

For mer informasjon om prøvetaking og innsending, priser, og aktuelle analyser les i Veterinærinstituttets brukerhåndbok

NVH, seksjon for småfeforskning, Sandnes

Tar i mot prøver etter avtale.