Andre sjukdommer under

Subklinisk sur indigestion


Publisert: 06.03.2017 Oppdatert: 08.03.2017

Etiologi

Voksne sauer kan få en subklinisk sur indigestion når de fôres sterkt på kraftfôr over en lengre periode, eller hvis opptrapping av kraftfôret skjer for raskt. Subklinisk sur indigestion kan opptre som en mer eller mindre kronisk tilstand. Når kraftfôret brytes ned til mjølkesyre i vomma synker pH som følge av oppvekst av amylolytiske bakterier som bryter ned sukker og stivelse. De gunstige cellulolytiske bakteriene, som blant annet bryter ned cellulose, fungerer dårlig i surt miljø. Hos dyr med en stor andel av kraftfôr i rasjonen sin, og dyr som ikke blir tilvent kraftfôret tilstrekkelig, vil vomma kunne ha lav pH i store deler av døgnet. Dette fører til at fordøyelsen og utnyttelse av grovfôret nærmest stopper opp i denne perioden. Fôrutnyttelsen blir derfor lav. Etter hvert vil vomfloraen endres, og domineres av amylolytiske bakterier.

Symptomer

Ved subklinisk sur indigestion vil dyra ha dårlig fôrutnyttelse og produksjon. Enkelte dyr vil gå ned i hold. Hos kyr ser en sammenheng mellom subklinisk sur indigestion og flere sjukdommer som laminitt og løpedreining. I tillegg gir subklinisk sur indigestion lav fettprosent i mjølka hos ku. Subklinisk sur indigestion vil trolig virke predisponerende for ulike sjukdommer også hos sau, men dette er lite undersøkt.

Det er primært søyer i høydrektighets- og laktasjonsperioden som er utsatt for subklinisk sur indigestion, da det er disse som fôres sterkest med kraftfôr. I denne perioden er dyret avhengig av stort fôropptak og god fôrutnyttelse for å dekke behova til lamma og, og indigestion kan derfor få en rekke negative konsekvenser.

Diagnostikk

For å bekrefte en mistanke om subklinisk sur indigestion kan man ta opp en prøve av vomsafta. Dette kan være vanskelig i praksis på sau. Diagnosen stilles derfor vanligvis på mistanke ut fra anamnese og fravær av andre kliniske symptomer. I besetninger med stoffskifteproblemer hos drektige søyer, halte søyer og evt. dårlig mjølkeproduksjon hos søyene kan det være indisert å gjennomgå fôringa for å vurdere sannsynligheten for subklinisk sur indigestion som bakenforliggende årsak.

Behandling

Det er sjeldent aktuelt å behandle subklinisk sur indigestion utover endret fôringsopplegg. Sjukdommen er primært et management-problem og må forebygges fremfor å behandles.

Forebygging

For å forebygge subklinisk sur indigestion er det viktig at fôringsrutinene tar hensyn til vom-mikrobene. Dette kan en gjøre ved gradvis tilvenning til kraftfôr. Mikrobene i vomma trenger flere uker for å tilpasse seg en høyere kraftfôrrasjon. Kraftfôret bør tildeles i mindre porsjoner. Den beste måten å tildele kraftfôr på til sau, med tanke på et stabilt vommiljø, er via fullfôrrasjon der det er mulig. Før tildeling av kraftfôr bør søyene alltid få tilgang til høy evt. silo for å stimulere spyttproduksjon, noe som gir bufring av vomma. I høyproduksjonsperioden bør en bruke det beste grovfôret som er tilgjengelig på gården med mål om å redusere behovet for kraftfôr.