Ulike driftsformer for eggproduksjon

Verpehøner skal ifølge forskrift om hold av høns og kalkun ha tilgang til vagle, rede og strø. Lovlige driftssystemer er innredede bur, systemer for frittgående høns samt økologisk produksjon. I regelverket er det bestemmelser om hvordan disse systemene skal være utformet.

Høner i frittgående system

Fotograf : Animalia

Høner i miljøbur

Fotograf : Animalia

Innredede bur

I Innredede bur, også kalt miljøinnredning eller miljøbur, skal hønene ha tilgang til vagle, rede og strøbad. Strøbadet skal stimulere til å hakke, skrape og sandbade, og størrelsen skal tilpasset flokkstørrelsen i buret. Det skal være minst 850 cm² per dyr, og maks 5,5 dyr per m³ romvolum. I tillegg er det krav om tilgang til fôrtro og drikkeplasser. 

Frittgående systemer

I systemer for frittgående høns skal det være maks ni dyr pr. m² bruksareal som er tilgjengelig for dyra. Dyra skal ha tilgang til rede og vagle, der kravet er 1 m2 rede per 120 høner og 15 cm vagle per høne. Det skal være strøareal på minst 1/3 av gulvarealet og minst 250 cm² pr. høne. Det finnes to tillatte løsdriftssystemer, gulvdrift og aviar/fleretasjesystem. I aviarsystemer kan hønene bevege seg fritt mellom etasjer, der det skal være maks fire etasjer over hverandre. I Norge holdes så godt som alle høner i aviar.

Frilandshøns

I frittgående systemer har hønene generelt ikke tilgang til utearealer, men det finnes noen produsenter som holder frilandshøns, det vil si konvensjonell produksjon med utegang.

Økologisk produksjon

Høner i økologisk produksjon holdes i frittgående systemer, aviar, og har i tillegg tilgang til uteareal. Inne skal det være maks 6 høner per m², mens ute skal det være 4 m² per høne.  Flokkstørrelse er maks 3000 høner. I økologisk produksjon har en også andre særkrav å forholde seg til. 

Fordeling av høneplasser i de ulike driftssystemene

I 2020 var 9% av hønene oppstallet i innredede bur, mens 82 % var frittgående. Økologisk produksjon stod for 7,5 % av høneplassene, mens frilandshøns utgjorde 1,5 % av høneplassene.

Produksjon og dødelighet i de ulike driftssystemene

Høner i frittgående systemer har generelt hatt en noe høyere dødelighet sammenlignet med innredede bur. Tall fra Norturas eggkontroll viser at dødeligheten i 2019 var 1,96 % for innredede bur, og 4,44 % for frittgående (til 76 uker).