Smittebeskyttelse

Enten du har noen få eller flere tusen griser, så er du en del av en samlet norsk svinekjøttproduksjon. Akkurat som du er ansvarlig for å holde dine egne griser friske, deler du ansvar med alle øvrige svineprodusenter i å beholde den norske grisen som en av verdens aller friskeste.

 • Begrens livdyrhandel til et minimum.
 • Kjøp bare fra godkjente livdyrselgende besetninger.
 • Skriv avtale om kjøp med en fast besetning, og sørg for at en helseattest følger hvert dyr for å sikre dokumen - tasjon av alt livdyrkjøp.
 • Dersom du må skifte selgerbesetning, rådfør deg alltid med Helsetjenesteveterinær først.
 • Vurder etablering av karantene for innkjøpte dyr.
 • Kjøp helst småpurker, alternativt bedekningsklare ungpurker, og plasser dem sammen med de drektige purkene i grisehuset ditt etter endt karantenetid.
 • Kombinertprodusenter må aldri kjøpe smågris på det åpne marked for oppfôring til slakt.
 • Kun smågrisinnkjøp fra den faste livdyrleverandøren kan aksepteres.
 • Ikke ta livdyr inn over utlastingsrampen.


Utlevering av livdyr og slaktedyr

Best smittebeskyttelse i forbindelse med levering av dyr oppnår du ved å følge to hovedprinsipper:

 • Egentransport, eller opplasting på eget kjøretøy for levering et annet sted enn like utenfor grisehuset ditt.
 • Fast rutine på renhold av transportmidler som har vært i nærkontakt med annet grisemiljø. Vask og desinfiser kjøretøy/ henger etter hver levering


Andre smitteveier

 • Vær oppmerksom på luftsmitte. Hold fugler ute av grisehuset, vekk fra fôrsilo og lager for grovfôr/strø.
 • Hunder og katter skal holdes ute av grisehuset.
 • Ha gode rutiner for gnager- og fluebekjempelse. Avtale med et profesjonelt firma er ofte en fordel.
 • Griser bør holdes atskilt fra andre husdyr.
 • Holdes flere husdyrslag oppstallet i felles rom, bør samme smittebeskyttelse overholdes.
 • Verktøy og annen redskap som har vært i andre grisehus skal være rent og desinfisert før det kan tas inn.
 • Unngå å ha felles utstyr med andre svineprodusenter; for eksempel drektighetsscanner, vaskerobot og maskiner til gjødselhåndtering. Dersom det likevel gjøres må alt utstyr vaskes, desinfiseres og hvis mulig pakkes i plast, før bruk hos deg. E
 • Etter opphold i utlandet bør det gå minst 48 timer, hvorav 24 timer i Norge, før du går inn i norske grisehus. Dette gjelder særlig dersom du har vært i kontakt med husdyrmiljø i utlandet. Foreta alltid grundig kropps- og hårvask først. Bruk aldri samme sko og klær som har vært brukt i utlandet!


Personinngang

Det er som regel lettere å ha kontroll på smittebeskyttelsen med ett inngangsparti som alle bruker. Personinngangen skal bestå av tre klart avgrensede soner: uren sone, smitteskillet og ren sone

Uren sone

  • Like innenfor inngangsdør
  • Utstyres med knagger til yttertøy. Utesko må settes like foran smitteskille slik at du kan gå rett
  • Kan med fordel utstyres med sluk for å lette redholdet 

Smitteskille

  • Markerer grensen mellom ren og uren sone
  • Må ha fastmontert terskel på minimum 40 cm, slik at smuss ikke kan passere
  • Skotøy skal aldri opp på rista
  • Smitteskille skal ha tett vegger på hver side
  • Smitteskille skal ha en hylle som kan nås fra både ren og uren sone 

Ren sone

  • Innenfor smitteskillet
  • Utstyres med knagger til overtrekkstøy
  • Skotøy til bruk i ren sone skal stå like innenfor rista
  • Kan med fordel utstyres med sluk for å lette renhold
  • Inngangspartiet skal være utstyr med håndvask
  • Inngangspartiet skal alltid være rent og ryddig