Kjerneområder

Animalias styrke og egenart bygger på at vi har kunnskap om og praktisk erfaring med hele verdikjeden i norsk kjøtt- og eggproduksjon. Verdikjedekunnskapen er viktig også for Animalias innsats på det enkelte kjerneområde. Våre kjerneområder dekker aktivitet fra jord til bord.

Husdyrproduksjon

Norsk husdyrproduksjon skal være effektiv og godt dokumentert. Målet er å sikre tilgang til nødvendig husdyrfaglig kompetanse og gode data som grunnlag for produksjonsstyring, matkjedeinformasjon, avl og forsking. Animalia utvikler og drifter husdyrkontrollene i tillegg til å bidra med dokumentasjon, videreutvikling av dataverktøy, opplæring, deltakelse i forsknings- og utviklingsprosjekter samt faglig rådgivning overfor primærprodusenter.

Dyrehelse og dyrevelferd

God dyrehelse er et viktig konkurransefortrinn for norsk husdyrproduksjon. Det er et mål å opprettholde og forbedre dyrehelsen. Animalia bidrar med informasjonsvirksomhet, opplæring og faglig rådgivning, både forebyggende og ved sykdomsutbrudd, gjennom helsetjenestene for fjørfe, sau, storfe og svin og gjennom KOORIMP (Husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import). Vi deltar også i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Å forbedre dyrevelferden i norsk husdyrproduksjon er et mål for kjøtt- og eggbransjen. Animalia skal være en sentral aktør i arbeidet gjennom å være en pådriver overfor både myndigheter og bransje. Holdningsskapende virksomhet, opplæringstiltak, forskning, dyrevelferdsprogram med mer skal bidra til å bedre dyrevelferden hos produksjonsdyr gjennom hele livsløpet, fra fødsel til slakting. 

Mattrygghet

Norske kjøtt- og eggprodukter skal være trygge, og bransjen skal ha høy tillit i befolkningen. Det er et mål å opprettholde trygg produksjon og utvikle kostnadseffektive løsninger for å møte nye utfordringer på dette området. Animalia deltar i forsknings- og utviklingsprosjekter og har en pådriverrolle gjennom å utarbeide bransjeretningslinjer, dokumentasjon og kursopplegg i tillegg til å gjennomføre enkeltoppdrag innenfor hele verdikjeden.

Råvare og foredling

Konkurransedyktig norsk kjøtt- og eggproduksjon forutsetter prosess- og produktutvikling og tilpassede styrings- og kontrollsystemer. Det er et mål å øke verdiskapningen i kjøtt- og eggbransjen gjennom riktig klassifisering, forbedring av prosesser og økt råvarekunnskap. Animalia har ansvar for vedlikehold og utvikling av det norske klassifiseringssystemet i tillegg til å være en pådriver overfor bransjen ved å tilby opplæring og faglig rådgiving innenfor slakting, skjæring, prosess- og produktutvikling og gjennom å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter.

Kjøtt og egg i kostholdet

Kostholdsråd knyttet til kjøtt og egg må bygge på oppdatert kunnskap som er relevant for norske forhold. Målet er at kjøtt og egg fortsatt skal være en naturlig del av et sunt norsk kosthold. Animalia samarbeider med bransjens ernæringsmiljøer om å initiere og koordinere forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ernæring, kosthold og helse, drive kunnskapsformidling og nettverksbygging særlig mot helsemyndighetene.

Bærekraft, miljø og klima

For norske kjøtt- og eggprodusenter er det et mål å drive på en måte som ivaretar hensynet til bærekraft, miljø og klima. Kunnskap er viktig for å oppnå dette. Utfordringen er å produsere mer mat på norske ressurser med minst mulig belastning på miljøet. Animalia skal være pådriver i bransjen, bygge nettverk både nasjonalt og internasjonalt, initiere forskning som er relevant for norske forhold og formidle kunnskap, både innad næringen og til allmennheten.