Ny felles handlingsplan fra husdyrnæringa mot antibiotikaresistente bakterier

Synnøve Vatn fra Animalia representerte en samlet husdyrnæring da hun på toppmøte om antibiotikaresistens overrakte landbruks- og matminister Jon Georg Dale næringas nye felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier.


Synnøve Vatn overrekker næringas nye handlingsplan til landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Synnøve Vatn overrekker næringas nye handlingsplan til landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Fotograf : Animalia

Foto: Animalia/ Mathias Ytterdahl

Vatn har ledet arbeidet med handlingsplanen, med deltakere fra elleve organisasjoner, som samlet representere norsk husdyrnæring. 

Forvaltningsmodellen på dyrehelseområdet har gjennom lang tid vært bygget på utstrakt samarbeid, samhandling og gjensidig tillit mellom myndigheter og husdyrnæring. Bekjempelse av sjukdommer som bovin virusdiare hos storfe, smittsom grisehoste, fotråte hos sau, byllesjuke og paratuberkulose hos geit er nylige eksempler på en århundrelang tradisjon i Norge. Dette i tillegg til forebyggende helsearbeid og systematisk avlsarbeid mot infeksjonssjukdommer er en viktig årsak til vår gode dyrehelse, og har bidratt til at bruken av antibiotika er blant de laveste i Europa. 

Husdyrnæringa er opptatt av å bevare denne situasjonen, og har utarbeidet en plan med syv delmål. Viktigst er arbeidet med å bevare og ytterligere forbedre dyrehelsa. Fullstendig dokumentasjon av antibiotikabruk i husdyrproduksjon knyttet til diagnose på hver enkelt dyreart er et av tre forbedringsområdene som pekes ut. Det samme er smittebeskyttelse og forsvarlig og korrekt bruk av antibiotika. 

– Norge har en svært gunstig situasjon når det gjelder dyrehelse, antibiotikabruk og antibiotikaresistens. Derfor er introduksjon av nye sykdommer og resistente bakterier fra dyr og mennesker en større trussel, enn utvikling av resistens grunnet antibiotikabehandling i norske besetninger. Smittebeskyttelse både nasjonalt og på den enkelte gård, kreve derfor enda mer oppmerksomhet framover, sier Vatn  

Sjuke dyr fortjener behandling, men ved behov er det viktig at den er i tråd med oppdaterte anbefalinger og kriterier, slik at riktig preparat velges til riktig diagnose, og at bruk av kritisk viktige antibiotika holdes på et minimum. 

Husdyrnæringa forventer at resultatet av de samla tiltakene i denne planen fører til en reell reduksjon av bruken av antibiotika på minimum ti prosent, i samsvar med målene i Landbruks- og matdepartementets handlingsplan. 

Planen har blitt utarbeidet av følgende organisasjoner: Animalia, Tine, Nortura, KLF, TYR, Norsvin, Norsk Sau og Geit, Norsk Fjørfelag, Geno, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. I tillegg har den norske veterinærforening gitt innspill underveis. Det er næringas egne helsetjenester som vil stå ansvarlig for oppfølgingen av planen.