Et steg nærmere bærekraftige kostråd

28. november presenterte Nasjonalt råd for ernæring raporten "Bærekraftige kostråd - vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv" for Helsedirektoratet


Fotograf : Animalia/ Grethe Ringdal

Animalia var til stede sammen med representanter fra flere fagmiljøer, organisasjoner, industri og helsemyndigheter, og det var knyttet stor spenning til i hvilken grad de nasjonale kostrådene også er bærekraftige.

Under selve overleveringen av rapporten til Helsedirektoratet påpekte professor Nina C. Øverby ved Universitetet i Agder, som har ledet arbeidet med utredningen, at dette kun er starten på et større arbeid. Rapporten peker blant annet på behov for videre arbeid med mengdeanbefalinger på frukt, bær, grønt, fisk og kjøtt i et bærekraftperspektiv.

Ønsker økt norsk selvforsyning

Rapporten tar utgangspunkt i dagens norske produksjonsspesifikke rammebetingelser med en forutsetning at norsk selvforsyningsgrad ikke bare skal opprettholdes, men helst økes. Samtidig tas det hensyn til at Norge vanskelig kan separere seg fra det globale matmarkedet. Rapporten peker på at Norge har et annet naturgrunnlag enn andre land, og at bærekraft er mer enn klimagassutslipp, men i all hovedsak er det utslippstall som er lagt til grunn for vurderingene i rapporten.

Konflikt på kjøtt-området

I rapporten er de tolv kostrådene vurdert i et bærekraftperspektiv. Rapporten konkluderer med et høyt samsvar mellom sunnhet og bærekraft. Men for råd seks, «Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter og begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt», ser man en konflikt. Norsk husdyrproduksjon utnytter grasressurser og benytter seg av korn med så lav kvalitet at det ikke kan brukes til mat til mennesker. Dette gir god utnyttelse av lokale ressurser og er viktig for den norske selvforsyningen. I tillegg gir bearbeidede produkter som farse og pølser en bedre utnyttelse av hele dyret. Dette er positivt ut ifra bærekraftperspektivet siden det er god ressursutnyttelse. Men ut ifra helseperspektivet er dette matvarer det er ønskelig at nordmenn reduserer inntaket av. Rapporten konkluderer med at helseaspektet er viktigere enn bærekraftaspektet når det gjelder dette kostrådet.

Kanskje neste land ut?

Nå er det opp til Helsedirektoratet å vurdere veien videre. Men at vi på sikt kommer til å få bærekraftige kostråd, kunne Helsedirektoratet mer eller mindre bekrefte på konferansen. Hvordan arbeidet skal gjennomføres, hvordan rapporten vil inngå i dette arbeidet og eventuelt når Norge blir neste land ut med bærekraftige kostråd er ikke bestemt. Qatar, Brasil, Tyskland, Sverige og Finland er de fem landene i verden som hittil har innarbeidet bærekraft i sine kostråd.