Vilkår for utlevering av data til forskningsformål

Animalia AS forvalter en betydelig mengde data som er nyttig i forskningssammenheng. For å kunne motta data må forsker/institusjon søke om tilgang og søknaden må godkjennes basert på prosjektbeskrivelse (som også beskriver kobling til andre datasett), forskningens relevans og vurdering av hvorvidt dataene er egnet til forskningsformålet. Dersom søknad godkjennes må mottaker av data signere på en datautleveringsavtale der man forplikter seg til følgende:

1. Dataene skal ikke benyttes til andre formål enn det som er angitt i prosjektbeskrivelsen under “Avtalen gjelder”.

2. Datasettet skal ikke kobles til andre datasett enn de angitt under “Avtalen gjelder” uten at dette søkes spesifikt om. Datasettet skal heller ikke kobles til datasett tidligere gitt fra Animalia uten ny godkjenning. Dette skal da søkes spesifikt om.

3. Dataene skal være tilfredsstillende sikret og oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

4. Dataene må ikke kopieres eller overdras til andre.

5. Ubenyttede eller foreldede utskrifter, filer eller datasett som ikke er nødvendige av hensyn til publisering og krav stilt til dette skal makuleres eller slettes etter endt prosjektperiode.

6. Ved enhver publisering eller offentlig presentasjon av dataene eller utledninger av disse skal dataene være anonymisert og kildehenvist "Databasenavn (eks. Dyrehelseportalen), Animalia AS”.

7. Alle publikasjoner og rapporter fra forskningsprosjektet skal sendes Animalia før publisering slik at eventuelle feil eller misforståelser ved bruk av data kan justeres før de sendes til tidsskrift.

8. Det skal vurderes om ansatte i Animalia skal være medforfatter ved publisering.

9. Den som får tilgang til data forplikter seg til aktiv og gjensidig formidling av resultatene overfor brukergruppen og andre forskere med avtale.

10. Det kan ikke tas patent med basis i data fra «Databasenavn (eks. Dyrehelseportalen)» uten særskilt avtale med Animalia.

11. Animalia AS har intet ansvar for tap som måtte oppstå som følge av at dataene inneholder feil eller mangler.

Animalia kan stille krav utover punkt 1-11. Dette kan være krav til deltagelse i prosjektgrupper, det å kunne bistå ved tilrettelegging og bearbeiding av data samt krav til vitenskapelig publisering med fagfellevurdering. Ekstra krav avhenger av prosjektets innhold og antatt sensitivitet.