NRK-film viser uakseptabelt svinehold

NRK Brennpunkts dokumentarfilm «Griseindustriens hemmeligheter» viser grove brudd på regelverket og uakseptabel håndtering av dyr. Dette tar husdyrnæringa på største alvor. Dyr skal ikke lide.

God dyrevelferd er viktig for dyra, for bønder og forbrukere. Når forbrukerne og resten av samfunnet får inntrykk av at dyrevelferden ikke er god nok, rammer det hele husdyrnæringa.

Gjennom opptak som er gjort med skjult kamera i perioden 2013-2016, tegner NRK Brennpunkts dokumentarfilm et svært stygt bilde av ei næring som også har mange flinke bønder som legger ned mye arbeid for å oppnå god dyrevelferd. Både Mattilsynets tilsynsvirksomhet og næringas egne tiltak dokumenterer at det er god dyrevelferd i de aller fleste svinehold i Norge.

– Det er den enkelte bonde som har ansvaret for dyrevelferden i egen besetning, og det er mange flinke grisebønder som jobber hardt for at dyra skal ha det bra og være friske. Filmen viser grove regelverksbrudd og meningsløs vold mot dyr. Det skal ikke forekomme, og ethvert avvik er ett for mye når det gjelder forhold som har direkte betydning for dyras velferd, sier Ola Nafstad, fagdirektør Husdyrproduksjon og dyrevelferd, bærekraftig produksjon og kosthold.

De siste årene har svinenæringa innført en rekke tiltak for å bedre dyrevelferden. Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje, ble det i januar 2018 iverksatt et eget dyrevelferdsprogram. Fra 1. juli 2019 omfatter programmet alle besetningstyper.

Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk helse- og velferdsrådgiving gjennom regelmessige veterinærbesøk, dokumentasjon i et felles fagsystem, loggføring av all oppfølging av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene eller manglende deltakelse i dyrevelferdsprogrammet.