Livdyrattest

Nå er det lansert elektroniske livdyrattester som tilgjengeliggjør helseinformasjon fra husdyrkontrollene, veterinær helseattest samt egenerklæringer fra selgerbesetning. Slik kan kjøper i forkant av transport gjøre et mer veloverveid valg om dette er dyr som ønskes inn i besetningen.

Ny digital løsning

Animalia har på vegne av bransjen utviklet en ny løsning for digitale veterinærattester og egenerklæringer. Dette sammenfaller med at næringen har utarbeidet en retningslinje for livdyrhandel som gir sterke føringer for dokumentasjon og opplysningsplikt, samt krav og anbefalinger til helsestatus. Attestene skal bidra til at kjøper og livdyrformidler kan vurdere om det er smittevernmessig forsvarlig å motta eller omsette et dyr. Attestene skal være tilgjengelig for kjøper senest 2 dager før planlagt transport.

Dokumentasjon i forkant av livdyrhandelen

En stor forbedring fra dagens system er muligheten til å kunne sende attestene på et dyr i forkant av salget. I dag er praksisen varierende og vi ser dessverre for mange tilfeller hvor attestene enten følger dyret på transport eller kommer i etterkant. Dette gjør forutsetningene for å ta gode valg vanskelig. Det vil fremdeles være livdyrformidler som gjør selve jobben med å finne hvilke individ som passer til kjøper. Men kjøper må uansett sikre at dokumentasjonen på dyret og besetningen dyret kommer fra er tilstrekkelig til at man tør å kjøpe dyret.

Hvilke attester skal følge?

Dyret/dyra skal følges av 1. Buskapsattest 2. Individattest 3. Egenerklæring buskap 4. Veterinær helseattest eller egenerklæring individ.

Livdyrattest Attester som bidrar til at kjøper/livdyrformidler kan vurdere om det er smittevernmessig forsvarlig å motta/omsette et dyr: Buskapsattest, egenerklæring buskap, individattest og veterinærattest individ (helseattest) alternativt egenerklæring individ
Buskapsattest Attest som genereres basert på opplysninger om buskap i Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen. Gyldig 7 dager.
Egenerklæring buskap Attest som fylles ut av produsent via innlogging i Kukontrollen, Storfekjøttkontrollen eller Dyrehelseportalen. Gyldig 7 dager.
Individattest Attest som genereres basert på opplysninger om individ i Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen. Gyldig 7 dager.
Egenerklæring individ Attest som fylles ut av produsent via innlogging i Kukontrollen, Storfekjøttkontrollen eller Dyrehelseportalen. Gyldig 7 dager.
Veterinærattest individ (helseattest) Attest som innebærer helseundersøkelse av dyret. Gyldig 7 dager.

Buskap og individattest

Buskapsattest og individattest (tidligere stambok individ i Kukontrollen), som automatisk genereres på bakgrunn av data fra husdyrkontrollene, gir livdyrkjøperen relevant informasjon. Buskapsattest vil blant annet inneholde helsestatus (BRSV/BCoV), klauvstatus og informasjon om jurhelse der det er relevant.

Egenerklæringer

Den nye digitale løsningen inkluderer både egenerklæring for individ og besetning som produsenten skal fylle ut gjennom via link fra Storfekjøttkontrollen eller på http://livdyrattester.animalia.no. Kukontrollen vil forhåpentligvis etter hvert legge til rette for det samme.

Veterinærattest

Veterinærer som skal fylle ut veterinærattester må logge inn via Dyrehelseportalen. Dersom produsent har gitt samtykke til at veterinær ser opplysninger fra besetningen vil veterinær ha tilgang til relevante opplysninger fra individattest (stambok individ) og buskapsattest i første omgang fra Storfekjøttkontrollen, men forhåpentligvis også fra Kukontrollen etter hvert.

Veterinær bekrefter innholdet i attesten

I veterinærattesten bekrefter veterinær at opplysningene i attesten er korrekte. Veterinær skal fylle ut attesten etter beste evne og opplyse om evt viktige undersøkelser som ikke er utført og hvorfor. Dyr som kan føre med smitte, skal ikke omsettes. Veterinær skal vurdere buskapsattest og sammenholde den med den kliniske undersøkelsen.

Selgers ansvar

Det er selgers ansvar ikke å selge dyr som han/hun vurderer som ikke egnet eller burde ha kjent til at ikke er egnet for salg på bakgrunn av risiko for spredning av smittsomme sjukdommer eller individets tilstand (eksempelvis klauvproblemer, uegnethet for avl osv)

Dokumentasjon gir økt trygghet for kjøper

Det er alltid risiko for å kjøpe dyr med feil og mangler og få innslep av smittsomme sjukdommer ved inntak av dyr fra andre besetninger. Kjøper må kreve dokumentasjon i form av tilfredsstillende utfylt livdyrattest. Ta ikke inn dyr i besetningen uten dokumentasjon, eksempelvis på klauvhelsa, på besetnings- og individnivå. Dersom viktige forhold ikke er undersøkt eller ikke registrert på besetnings- eller individnivå, bør ikke dyret kjøpes.