Tilleggskrav ved import av levende fjørfe og rugeegg

Gjelder fra 15.10.2018

Om KIF

Som et tillegg til offentlig regelverket har norsk fjørfenæring etablert Kontrollutvalget for import av fjørfe (KIF). KIF er sammensatt av representanter for importørene og Animalia. KIF har utarbeidet tilleggskrav for import. Alle som skal importere fjørfe kommersielt, må søke om dette. Søknaden behandles av Arbeidsutvalget I KIF. Formålet med dette er å sikre, og bevare, den gode sykdomssituasjonen vi har hos fjørfe i Norge.

1. Informasjon og søknad

1.1   KIF skal ha informasjon om ny importør, nytt eksportland, ny eksportbesetning eller ved import av fjørfe i bruksdyr-generasjonen. I slike tilfeller skal importør varsle KIF med en skriftlig søknad. Denne skal inneholde faglig begrunnelse og beskrivelse av importens omfang, helsestatus for opphavsflokken, sykdomsstatus i eksportland, samt lokalisering av isolat etter ankomst Norge.  Den skal også inneholde informasjon om oppfølging av flokken i isolat og etter endt isolasjonstid. KIF behandler søknaden og gir tilbakemelding på anbefaling til søker.

       Søknaden skal inneholde:

 a)       Skriftlig bekreftelse på at rugeegg og daggamle kyllinger stammer fra flokker som ikke er vaksinert mot salmonella.

b)      Oversikt over vaksineregime i avsenderbesetningene.  Det skal angis sykdommer det vaksineres mot, hvilke vaksiner som benyttes, hvilket alderstrinn og hvilken generasjon som blir vaksinert med hva, og eventuelt tidspunkt for vaksinering. Daggamle kyllinger skal kun være vaksinert mot sykdommer som det er tillatt å vaksinere mot i Norge. Disse opplysningene skal være attestert av offentlig veterinær eller besetningens veterinær på eksportstedet.

c)       Oversikt over ESBL-status og antibiotikabruk hos eksportør

1.2   Årlig rapportering: Innen utgangen av januar hvert år, skal importør gi KIF skriftlige opplysninger om alle gjennomførte importer foregående år og om alle planlagte importer inneværende år.

2. Krav til dyrene

KIF anbefaler import av dyr så høyt oppe i avlspyramiden som mulig, helst besteforeldredyr (GP), eventuelt foreldredyr (P) der GP ikke er mulig. Dyrene skal importeres som daggamle kyllinger eller rugeegg, disse har ikke vært utsatt for direkte smitte fra voksne dyr eller fra fôr og vann i eksportland og innebærer en mindre smitterisiko. Opphavsflokken skal ikke være vaksinert mot Salmonella. Daggamle kyllinger skal kun være vaksinert mot sykdommer som det er tillatt å vaksinere mot i Norge.  

Import av bruksdyr-generasjonen skal så langt mulig unngås, og skal kun skje etter at KIF har behandlet søknad om slik import.

3.  Krav til rugeri som klekker importerte rugeegg

Rugeriet skal tilfredsstille offentlige krav som gjelder for rugerier jfr.FOR 1994-11-18 nr 1020: Forskrift om sertifisering av fjørfevirksomheter. Videre skal eventuelle bransjestandarder, KSL krav eller lignende som måtte gjelde for rugerier oppfylles.  Dersom slike standarder ikke finnes, forutsettes det at rugeriet minimum tilfredsstiller alle relevante krav angitt i KSL standard:” Krav til fjørfeproduksjon”.

Rugeegg som kommer til mottaksstedet skal være naturlig rene.  Rugeeggene desinfiseres før eller umiddelbart etter at de er lagt i rugerammer.

Rugeriet skal ved behov revideres av KIF etter de krav som gjelder i henhold til foregående punkter. Dokumentert egenrevisjon gjennom KSL kan aksepteres etter avtale med KIF.

 4. Krav til smittevern, isolat og prøvetaking

Offentlige bestemmelser om transport og isolat skal følges. Krav til smittevern er nedfelt i transportforskriften og i bekjempelsesforskriften (FOR-2002-06-27-732, Forskrift om bekjempelse av smittsomme dyresykdommer).

Mattilsynet kan vedta at importerte daggamle dyr skal settes i isolat i hht Forskrift om bekjempelse av smittsomme dyresykdommer; FOR-2002-06-27-732. Uavhengig av hva Mattilsynet vedtar, er KIFs anbefaling at alt importert fjørfe, både daggamle og de som stammer fra importerte rugeegg, står isolert på mottaksstedet til negative prøvesvar foreligger. Dette gjelder også ved import av bruksdyrgenerasjonen.

4.1 Levende fjørfe og kyllinger fra innførte rugeegg skal stå i godkjent mottakssted i minimum 14 uker (struts, and og gås 8 uker) med forlengelse ved mistanke om sykdom. 

4.2 Fjørfe som skal slaktes før isolatperiodens slutt, skal slaktes separat fra andre slaktepartier. Etter isolert slakting følger grundig rengjøring og desinfeksjon av slakteri før ordinær slakting kan gjenopptas.

4.3 Prøvetaking: I tillegg til kravene fra det offentlige, skal det tas prøver for følgende smittestoffer. 

a)       Høns for Infeksiøs Bronkitt (IB), 12. uke i isolat

b)      Høns for Gumboro/Infeksiøs bursa disease (IBD), 12. uke i isolat

c)       Høns og kalkun for Mycoplasma synoviae, 12. uke i isolat

d)      Strutsefugler for Aviær Rhinotrakeitt (ART),

e)      Slaktekylling og kalkun for ESBL-bærende E. coli ved klekking. Resultat av testing skal rapporteres til KIF (Animalia) i tråd med rutiner avtalt med Veterinærinstituttet.

f)        Kalkunforeldre for ESBL-bærende E. coli på importdagen

4.4 Hvis det i isolatperioden foreligger mistanke om sykdom, sykdomssymptomer eller positive prøvesvar skal KIF varsles.

5. Krav til prøvetaking i oppal og etter flytting fra mottaksstedet/isolatet

Slaktekylling foreldredyr som er importert, enten som rugeegg eller som daggamle, skal testes for ESBL-bærende E. coli på slutten av oppalsperioden og ved 30 – 40 ukers alder. Resultatet av prøven skal rapporteres til KIF (Animalia) i henhold til rutiner avtalt med Veterinærinstituttet.

Bruksdyrimporter av slaktekylling testes for ESBL ved klekking eller på importdagen.

Salmonellaprøvetaking i oppal og/eller isolat følger offentlig OK-program beskrevet i
Forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg, det vil si 2 par svabersokker i uke 4 og i uke 16.

7.  Reaksjoner ved brudd på krav

Dersom KIFs tilleggskrav ikke følges opp kan varemottaker, gjennomføre tiltak ved omsetning av produkter fra slike aktører. Reaksjoner kan rettes både mot importør og kunder som har kjøpt dyr som stammer fra den aktuelle importen.  Kjøper har plikt til å forvisse seg om at næringens tilleggskrav er oppfylt før kjøpet finner sted.

Eksempel på tiltak kan være separat eller isolert slakting og separat eggbehandling (til eggprodukter), samt kostnader for dette og prisdifferensiering for produkter.

Andre tiltak som informasjon, råd om utvidet prøvetaking, forlengelse av isolasjon med mere behandles av KIF i det enkelte tilfelle.

FJØRFENÆRINGENS TILLEGGSKRAV VED IMPORT

 

Gjelder for

Krav

Kommentar

 

 

 

Alder og generasjon ved import

Høns, vaktler, rapphøns, perlehøns og fasaner

 

 

 

Levende fjørfe importeres som rugeegg eller daggamle kyllinger til besteforeldredyr

I praksis importeres slaktekylling som rugeegg til foreldredyr.

 

Daggamle kyllinger skal ikke ha vært i kontakt med fôr,

eller miljø fra driftsbygninger hos eksportør

Kalkun,

and, gås

 

Levende fjørfe importeres som rugeegg eller daggamle kyllinger til foreldredyr

 

 

 

 

Restriksjoner for bruk av vaksiner

Foreldredyr til importdyr

Rugeegg eller importerte daggamle kyllinger skal ikke stamme fra flokk som er vaksinert mot salmonella

Kravet gjelder behandling av opphavs-flokk hos utenlandsk avlsfirma/eksportør

Importdyr

Daggamle kyllinger som importeres skal ikke være vaksinert mot andre sykdommer enn de som har offentlig vaksinetillatelse i Norge

 

 

 

 

 

 

Prøvetakning

Høns, perlehøns og rapphøns, vaktler og fasaner

M. synoviae

 

Prøver tas 12. uke i isolat samtidig med offentlige prøver.

Infeksiøs bronkitt (IB)

Infeksiøs bursa diease/gumboro (IBD)

Kalkun

M.synoviae

Prøver tas 12. uke i isolat samtidig med offentlige prøver

And, gås

Ingen tilleggskrav

Offentlige prøver tas i sammenheng med sertifisering

Struts

Aviær rhinotrakeitt (ART)

 

 

Slaktekylling, foreldredyr

Salmonella ssp.

Utvidet prøvetaking ved 4 og 16 ukers alder. Tas samtidig som OK-prøvetaking.

 

Isolasjon

Høns, kalkun

14 uker (Forskrift om bekjempelse av dyresjukdommer)

Forlengelse med 1 inkubasjonsperiode ved mistanke om smittsom sykdom

And, gås, struts

8 uker isolasjon

 

Prøvetaking utenfor isolat

Høns, kalkun, perlehøns og rapphøns, vaktler og fasaner etter importerte rugeegg

Prøver for Mycoplasma sp. som tas ut 2 uker før flytting til eggproduksjon (Iht. Sertifiseringsforskriften) testes også for Mycoplasma synoviae

 

 

Foreldredyr slaktekylling

Prøver for ESBL-bærende E. coli ved 30 – 40 ukers alder

Sokkeprøver sendes VI iht veiledning

 

 

VEDLEGG TIL NORSK FJØRFENÆRINGS TILLEGGSKRAV, DEFINISJONER

 

1)

Fjørfe: høns, kalkuner, gjess, ender, rapphøns, strutsefugl (Ratitae), vaktler, fasaner, perlehøns og duer som oppdrettes, holdes i fangenskap, holdes for avl, produksjon av kjøtt eller konsumegg, eller til utsetting som fuglevilt.

 

2)

Rugeegg: egg lagt av fjørfe for utruging.

 

3)

Daggamle kyllinger: fjørfe som er yngre enn 72 timer og som ikke er fôret etter klekking. Moskusand (Cairina moschata) eller krysninger av denne kan likevel være fôret.

 

4)

Avlsfjørfe: fjørfe som er 72 timer gamle eller eldre, og som skal benyttes til produksjon av rugeegg.

 

5)

Bruksfjørfe: fjørfe som er 72 timer gamle eller eldre, og oppdrettet for produksjon av kjøtt og/eller konsumegg, eller utsetting som fuglevilt.

 

6)

Slaktefjørfe: fjørfe som føres direkte til slakteri, hvor slakting skal skje snarest mulig etter ankomst og uansett innen 72 timer.

 

7)

Flokk: alt fjørfe med samme helsestatus som holdes under samme forhold eller i samme rom, og som utgjør en epidemiologisk enhet. For fjørfe holdt i hus gjelder dette alle fugler som deler felles luftrom.

 

8)

Driftsenhet: et anlegg hvor det oppdrettes eller holdes avls- eller bruksfjørfe. En driftsenhet kan omfatte en eller flere fjørfevirksomheter.

 

9)

Fjørfevirksomhet: et anlegg eller del av et anlegg som ligger på samme sted, med et av følgende aktivitetsområder:

 

a)

Avlsenhet: en enhet som produserer rugeegg til produksjon av avlsfjørfe.

 

b)

Formeringsenhet: en enhet som produserer rugeegg til produksjon av bruksfjørfe.

 

c)

Oppdrettsenhet: en enhet som oppdretter avlsfjørfe fram til reproduktivt stadium, eller eggleggende bruksfjørfe fram til eggleggende stadium.

 

d)

Rugeri: en enhet for utruging og klekking av rugeegg og levering av daggamle kyllinger.

 

10)

Godkjent fjørfevirksomhet: en fjørfevirksomhet som er godkjent i henhold til forskrift av 18. november 1994 nr. 1020 om sertifisering av fjørfevirksomheter eller tilsvarende bestemmelser gitt i samsvar med direktiv 90/539/EØF.

 

11)

Autorisert veterinær: veterinær som av offentlig veterinærmyndighet i avsenderlandet, og under dennes ansvar, har fått til oppgave å utføre inspeksjon i en fjørfeenhet.

 

12)

Offentlig godkjent laboratorium: et laboratorium som er godkjent av avsenderlandets offentlige veterinærmyndighet til å utføre de diagnostiske tester som er angitt i denne forskriften.

 

13)

Helseundersøkelse: inspeksjon av helsestatus av alt fjørfeet i en fjørfeenhet utført av offentlig eller autorisert veterinær.

 

14)

Karantenestasjon: et anlegg hvor fjørfe holdes fullstendig isolert uten direkte eller indirekte kontakt med annet fjørfe og hvor de observeres og testes over tid.

 

15)

Land med ikke-vaksinerende status hva angår Newcastle disease: Sverige, Finland og Norge.