Tilleggskrav levende svin

Norsk husdyrnæring ønsker en føre-var holdning til import, der risikoen ved å importere blir vurdert opp mot nytteverdien av importen. Det er større risiko for å spre smitte ved flytting av levende dyr sammenliknet med sæd og embryo. Norsk husdyrnæring anbefaler derfor å importere nye gener i form av avlsmateriale fremfor import av levende dyr.

Gjelder fra 13.03.2019

Alle offentlige krav må være oppfylt ved import. Kontakt Mattilsynet for informasjon om offentlige bestemmelser.

Det er viktig å kontakte KOORIMP tidlig i prosessen når man planlegger å importere dyr. KOORIMP vurderer dyrehelsa i avsenderlandet og eksportbesetningen, og tilpasser tilleggskravene etter det. Dette er en oversikt over minimumskravene ved innførsel av levende svin. Fullstendig oversikt over tilleggskrav blir utarbeidet etter at KOORIMP har vurdert avsenderland og eksportbesetning. Tilleggskravene skal dokumenteres i eget skjema og ved laboratorierapporter. Alle prøveresultater skal være negative for de smittestoffene det er undersøkt for.

Eksportbesetningen:

 • Besetningen skal ha vært lukket (ikke inntak av levende dyr) i minst ett år.
 • Brucella suis: Besetningen skal i løpet av det siste halve året før eksport være undersøkt for antistoffer mot Brucella suis (serologi)
 • Det skal ikke vaksineres mot PRRS i besetningen.
 • Det skal ikke ha vært utbrudd av smittsomme sykdommer de siste 3 måneder før eksport.
 • Det anbefales at besetningen dyra kommer fra har vært undersøkt for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) med prøver av både dyr og miljø i løpet av det siste halvåret før eksport


Krav til eksportdyr:

 • Dyrene skal være født i eksportbesetningen.
 • Eksportdyrene skal i løpet av de siste 30 dager før sending isoleres og undersøkes med negativt resultat for:
  - Salmonella: Dyrking av avføring to ganger med minst 14 dagers intervall. Dette er ikke et krav ved import fra Sverige eller Finland, men det anbefales å gjennomføre testing også ved import fra disse landene.
  - Svineinfluensa: undersøkelse av antistoffer, serologi (H1N1, H3N2)
  - PRRS, porcint respiratorisk og reproduksjonssyndrom: undersøkelse av antistoffer og smittestoff, serologi og PCR. Både felt- og vaksinevirus/europeisk/amerikansk
  - TGE, overførbar gastroenteritt: undersøkelse av antistoffer, serologi
  - PED porcin epidemisk diaré: undersøkelse av smittestoff, PCR
  -Smittsom grisehoste, Mycoplasma hyopneumoniae: undersøkelse av antistoffer, serologi
  - APP, Actinobacillus pleuropneumoniae serotype 5: undersøkelse av antistoffer, serologi
  - Leptospira pomona: undersøkelse av antistoffer, serologi
  - Methicillinresistente gule stafylokokker (MRSA): hudklut bak ørene, prøvene kan pooles
 • Behandling mot inn- og utvortes parasitter i løpet av de siste 7 dagene før dyra eksporteres til Norge.

Etter ankomst til Norge:

Importdyra skal isoleres i minst to måneder etter ankomst til Norge. Isolatet skal tilfredsstille offentlige krav til isolat. Som regel skal importerte dyr stå i isolat godkjent av Mattilsynet. Kontakt Mattilsynet i god tid før innførsel for å avtale inspeksjon av planlagt isolat.

Reaksjonsmønster ved brudd på kravene

Det foreligger avtale mellom organisasjonene bak KOORIMP om å vurdere nødvendige tiltak dersom tilleggskravene ikke er oppfylt ved innførsel av levende svin.

KSL: Å kunne dokumentere at KOORIMP tilleggskrav er oppfylt ved import av dyr er et krav i landbrukets kvalitetssystem (KSL). Manglende oppfyllelse av KOORIMP tilleggskrav kan gi KSL-trekk for melk- og kjøttproduksjon. For å unngå KSL-trekk på slakt krever kjøttbransjen at all kjøttproduksjon fra gården, det vil si alle dyreslag hvor det er utarbeidet KSL-krav, oppfyller KSL-standarden.

Forsikring: I forbindelse med forsikringsutbetalinger risikerer dyreeiere som ikke følger KOORIMPs tilleggskrav ved importer å få avkorting i erstatningen.

Avlsarbeid: I tillegg kan avlsorganisasjonene nekte å ta inn dyr til teststasjoner, levere sæd til og utføre semintjenester i besetningen. Slakteriene kan nekte omsetning og formidling av levende dyr til og fra besetningen.

Ansvar: Import av levende dyr vil alltid innebære en risiko for å få inn sjukdommer. Å følge KOORIMP tilleggskrav reduserer risikoen. Mange av de sjukdommene som det blir stilt tilleggskrav om kan spre seg lett mellom dyr og besetninger. Å følge opp tilleggskravene handler om å opptre ansvarlig for dyrehelse, velferd og økonomi i egen og andres husdyrproduksjon.