Reinere kyllingslakt

Smittevern på gård, bedre transporthygiene og slaktehygiene står i fokus når nytt prosjekt «Reinere kyllingslakt» starter opp. Norsk Kylling satser på forbedringer i alle ledd for sine produkter. De har sterke FoU-partnere og bedrifter med på laget.

Norsk Kylling har fått midler fra Forskningsrådet til et 3-årig prosjekt, kalt «Reinere kyllingslakt». Oppstartsmøtet i slutten av april samlet mange engasjerte deltagere. Prosjektet skal finne effektive tiltak langs verdikjeden som kan bidra til å redusere bakterienivået hos slaktekylling. Det kan gi mindre svinn hos slakteri ved at færre slakt kasseres og bidra til lengre holdbarhetstider på fjørfeproduktene som igjen fører til redusert matsvinn i butikk og hos forbruker. Spesielt testing av hurtiganalyse for Campylobacter er det knyttet store forventninger til.

Prosjektet kan bidra til å redusere smittepresset hos levende kyllinger ved å utforme mer målretta forebyggende tiltak på gård og under transport til slakteri. På slakteri vil man kartlegge slaktehygiene og bakteriedynamikken på en ny måte som ikke har vært utført i norske fjørfeslakterier tidligere.

Prosjektet vil også undersøke nye dekontamineringstiltak som ikke har vært brukt i Norge før, samt å finne en forbedret utnyttelse av slaktene ved differensierte bruksområder. Dette vil gi en økonomisk gevinst til slakteri, bidra til mer bærekraftig kjøttproduksjon ved mindre matsvinn og bedre ressursutnyttelse.

Prosjektet kan også bidra til å redusere faren for eksempelvis Campylobacter-smitte fra kyllingkjøtt til mennesker. Det er Norsk Kylling ved Merete Forseth som er prosjekteier.

Prosjektleder er Elise Nagel Gravning i Animalia. FoU-partnere er NMBU Veterinærhøyskolen, Veterinærinstituttet, Animalia Mattrygghet og Animalia Helsetjenesten for fjørfe. I tillegg deltar Fjørfespesialisten, Lilleborg, Felleskjøpet og LabTjenester. Prosjektet avsluttes i 2022.

Publikasjoner fra prosjektet:

reinere kyllingslakt.png

Fra venstre: Ann-Katrin Llarena (NMBU), Jon Birger Ustad (Felleskjøpet), Ole-Johan Røtterud (Animalia), Sigrid Gossé (Norsk Kylling), Agnete Lien Aunsmo (Norsk Kylling), Eystein Skjerve (NMBU), Solfrid Bjørkøy (Norsk Kylling), Astrid Lian (Trondheim kommune), Merete Forseth (Norsk Kylling), Lone Grønbech (LabTjenester), Sigrun Hauge (Animalia), Berit Eide Skjørtvedt (Norsk Kylling), Mona Torp (Veterinærinstituttet), Morten Asklund (Fjørfespesialisten), Thorbjørn Refsum (Animalia), Stein Eidsmo Hova (Lilleborg). Ikke tilstede: Elise Nagel Gravning (Animalia), Gro Johannesen (Veterinærinstituttet), Ole Alvseike (Animalia), Bjørn Bakken Olsen (Lilleborg)