Kunngjøring

Styret i Animalias AS har vedtatt utestengelse av Jens Eide AS fra klassifiseringsordningen for dyreslagene storfe og småfe i 3 måneder.

Vedtaket er begrunnet i at Jens Eide AS over en tidsperiode på flere år har endret klasse på et betydelig antall slakt etter ordinær klassifisering uten samtykke fra klassifisør eller Animalia. Dette er brudd på klassifiseringsreglementet. Utelukkelse er basert på prosedyre 030P i klassifiseringsregelverket og begrunnes med gjentatte, grove overtredelser av reglementet. Utestengelse trer i kraft 1. november 2023 og varer til 31. januar 2024.

I utestengelsesperioden går ikke Animalia god for klassifiseringen av storfe og småfe ved slakteriet. Det vil si at Animalia ikke kontrollerer klassifiseringen av storfe og småfe ved slakteriet i utelukkelsesperioden. Animalia vil sjekke at slakteriet følger regelverket før det trer inn i klassifiseringsordningen igjen.