God klassifiseringsmessig start på 2024

Klassifiseringsmessig har det vært en god start på 2024 for alle «firbente» dyreslag med oppgang i klassifiseringsresultatene. For gris er det en marginal endring i middeltallene.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Dyreslag

Økning i gjennomsnittlig klasse

Betydning

Storfe

+0,17 klasser

17 av 100 slakt oppnår en høyere klasse

Gris

0,03 % høyere kjøttprosent

24 gram mindre fett per slakt

Sau

+0,29 klasser

29 av 100 slakt oppnår en høyere klasse

Geit

+0,23 klasser

23 av 100 slakt oppnår en høyere klasse

For storfe kommer denne endringen etter disse positive tallene etter to år med en liten nedgang. Sau og Geit har hatt små endringer i middeltallene de siste åra. 

Resultatet for storfe er prega av mindre slakting av ku, mellom 3 og 4 prosentenheter, og av en høyere kjøttfeandel i slaktene, opp 4 %enheter til 30 %. Begge disse faktorene bidrar til høyere klasseresultat. I og med også høyere middel klasse for sau og geit, så kan det tyde på en bedring i kvaliteten på grovfôret. I tillegg kan positive avlsmessige effekter være med å forklare disse utslagene.