Klassifiseringsutvalget

Klassifiseringsutvalget er Norturas fagutvalg for klassifisering av slakt, med representatner fra Nortura og KLF. Nortura oppnevner utvalgets leder og  bedriftens representanter i utvalget. KLF oppnevner egne representanter.

Utvalget har en funksjonstid på to år og ledes av en representant for Nortura Totalmarked kjøtt og egg, i tillegg er det to representanter for Nortura og to representanter for KLF.

Animalia har sekretæriatsansvaret for klassifiseringsutvalget. Det føres protokoll under møter. Protokollen distruberes til Norturas fabrikker, samt KLF.

Representanter i Norturas klassifiseringsutvalg:

Representant Bedrift Endringsdato
Ole Nikolai Skulberg Nortura Totalmarked 01. januar 2019
Ove Drange Nortura Produksjon  
Finn Avdem Nortura Råvare & medlem 01.juli 2022
Harald Furuseth Furuseth  
Audun Stople Fatland Ølen  

Mandat for Klassifiseringsutvalget

Klassifiseringsutvalget er det øverste faglige organ for klassifisering av slakt. Utvalget har i samsvar med dette det faglige ansvaret for utvikling og gjennomføring av klassifiseringsarbeidet

Klassifiseringsutvalget har ansvar for:

  • Utvalget har et overordnet faglig ansvar for gjennomføringen av klassifiseringsarbeidet, både for Animalia og slakterienes gjennomføring.
  • Utvalget skal vedta alle endringer i klassifiseringsregelverket. Større endringer i klassifiseringsregelverket skal forelegges styret i Nortura for vedtak. Regelverket dokumenteres i Klassifiseringshåndboken.
  • Utvalget er rådgivende instans for Bransjestyret i spørsmål om utelukkelse av slakterier fra klassifiseringsordningen.
  • Utvalget er endelig ankeinstans i spørsmål om inndragelse av klassifiseringssertifikater.
  • Utvalget skal behandle Animalia sitt forslag til budsjett og godkjenne den årlige handlingsplanen for klassifiseringsarbeidet.
  • Utvalget skal vedta regelverk for opplæring, godkjenning og etterutdanning av klassifisører.
  • Utvalget skal vurdere nye tekniske løsninger som kan bidra til å forbedre klassifiseringen og fremme forslag om gjennomføring av slike.
  • Utvalget skal vurdere og godkjenne informasjonsopplegg om klassifisering
  • Utvalget skal etter behov ha tilgang til hensiktsmessig klassifiseringsstatistikk.