Bransjeretningslinje spekemat

Den norske kjøttbransjes retningslinje av 22.10.2014 for trygg produksjon av spekevarer har blitt anerkjent som nasjonal retningslinje av Mattilsynet.

Retningslinjen beskriver den norske kjøttbransjens felles tiltak og anbefalinger for produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat. Formålet er å bidra til trygg produksjon av norske spekevarer. Retningslinjen gir en veiledning i god produksjonspraksis, bidrar til å etterleve regelverket og representerer en minste felles standard.

Bakgrunn

Næringsmiddelbransjene oppfordres til å lage ”Nasjonal retningslinjer” i EUs Hygienepakke (H1, artikkel 7). Slike retningslinjer lages for å utdype det offentlige regelverket eller for å lage normer for problemer bransjen ønsker å løse generisk. Deltagelsen er frivillig for enkeltvirksomheter.

Under et møte i desember 2006 med blant andre Spis Grilstad, KLF, Nortura, Veterinærinstituttet, Nofima og Animalia ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe og styregruppe som skulle utarbeide forslag til tekst for en bransjeretningslinje for produksjon av spekevarer. I 2008 ble Den norske kjøttbransjes retningslinje for trygg produksjon av spekepølse, utbenet spekemat og hel spekemat utarbeidet. 

Bransjen så et behov for å revidere retningslinjen og i 2014 startet en arbeidsgruppe bestående av Ole Alvseike (Animalia), Knut Framstad (Nortura), Mette Juberg (KLF) og Elin Røssvoll (Animalia) jobben med å revidere retningslinjen. En versjon var ute på høring høsten 2014, og den ferdige versjonen ble ferdigstilt 22.10.2014. Den opprinnelige bransjeretningslinjen har gjennomgått store endringer basert på tilbakemeldinger fra Mattilsynet i 2010 samt innspill fra gruppearbeid ved Bransjesamling spekemat i Tromsø 2014 og andre innspill fra bransjen. Dokumentet har blitt utvidet fra 14 til 22 sider.

Endringene består i hovedsak av: 

- Mer detaljert definisjonsliste.

- Mer innhold om hel spekemat i tillegg til spekepølse.

- Inkludering av fareanalyse med omtale av aktuelle mikrobiologiske, kjemiske og fysiske farer, samt allergener.

- Oppdatering av prøvetaking og prøvetakingsmetoder; både stikkprøver og trendanalyser.

- Utdrag av viktige momenter for prosesskontroll og bakteriologiske normer  fra næringsmiddelhygieneforskriften.

 Bransjestyret godkjente bransjeretningslinjen av 22.10.2014 for trygg produksjon av spekevarer den 10.12.2014, og gjøres dermed gjeldende for tilsluttede virksomheter. Avtale mellom KLF og Nortura ble underskrevet 11.12.2014. Retningslinjen ble første gang sendt inn til Mattilsynet 17.12.2014 for vurdering og anerkjennelse. Den har blitt revidert etter tilbakemeldinger fra Mattilsynet og ble på nytt sendt inn 02.11.2015. Retningslinjen ble anerkjent som nasjonal retningslinje 02.02.2016. 

Hvordan slutte seg til retningslinjen? 

KLFs medlemsbedrifter kan tilslutte seg ved å ta kontakt med KLFs sekretæriat. KLF har utformet skjemaer hvor bedriftene forplikter seg skriftlig. KLF forplikter seg til å se til at de medlemsbedriftene som slutter seg til retningslinjen, etterlever denne.

Nortura SA har ved undertegnelse av konsernsjef Arne Kristian Kolberg forpliktet seg til at virksomhetene i konsernet etterlever retningslinjen.

Avtaler- Bransjeretningslinjer

Den norske kjøttbransjes retningslinje av 22.10.2014 for trygg produksjon av spekevarer -revidert 2022 (pdf) 

Følgende KLF- bedrifter er tilsluttet avtalen