Medlemmer

Oversikten nedenfor viser organisasjonene som er med i AutoMEATe. Listen oppdateres fortløpende.


SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter innen anvendt forskning. teknologi og innovasjon.

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Fakultetet for realfag og teknologi (REALTEK) har fokus på utdanning, forskning og innovasjon innen blant annet bioproduksjonsteknologi, presisjonslandbruk, landbruksroboter, sensorteknologi, GNSS/GIS, bildeanalyse, anvendt datavitenskap og menneskeorientert teknologi. Se mer på Presentasjon av NMBU REALTEK og Strategi for 2019-2023 (pdf).

NMBU - Fakultetet for Veterinærmedisin. Sentrale forskningstemaer er helse, velferd og produksjonsnivå hos produksjonsdyr, basert på data fra mange kilder – som kliniske feltregistreringer, miljøregistreringer og helse- og produksjonsdata. Instituttet har høy forskningskompetanse innen smittsomme sykdommer og klauvsjukdommer, samt reproduksjon og helseforebygging hos gris, drøvtyggere og fisk.


Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen i Norge. Les mer på kjottbransjen.no

Tronrud Engineering utvikler og produserer spesialmaskiner til industrien nasjonalt og internasjonalt. Se presentasjon av Tronrud Engineering (pdf). Les mer på tronrud.no

MEATS AS er ledende innen datafangst og leverer komplette MES systemer for prosess- og næringsmiddelindustri. Les mer om MEATS AS

Animalia er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon. Les mer om Animalia her.