Go'mørning

Ny klassifiseringsmetode for småfe blir obligatorisk fra 1. juli

Fotograf: Caroline Roka

Animalia har gjennom flere år jobbet med å forbedre klassifiseringsmetodene slik at de blir mer objektive og etterprøvbare. Klassifisering med bruk av lengdemåling er innført med gode resultater på både storfe og rein. Nå blir lengdemåling et standard verktøy også i småfeklassifiseringen.

Opprinnelig skulle klassifisering med lengdemåling for småfe vært innført ved alle småfeslakteriene fra nyttår. Men det har vært behov for å bruke noe mer tid, så Klassifiseringsutvalget satte i høst 1. juli 2024 som ny frist for obligatorisk bruk av ny metode.

Reduserer sjansen for feil

Hovedargumentet for å innføre denne metoden er at klassifiseringen blir mer objektiv, tar bort forskjellen mellom klassifisører og vil gi en mer lik klassifisering mellom slakterier. 

— Det er mye som påvirker et menneske som skal gjøre subjektive vurderinger i løpet av svært kort tid, selv om personen har fått god opplæring og gjør jobben så godt som mulig. Når vi nå bruker objektiv informasjon til å beregne klasse, vil vi i sum oppnå en mer lik klassifisering mellom anlegg og geografiske områder, sier Morten Røe, fagansvarlig for klassifisering i Animalia.

— Utviklingsperioden har vist at småfeklassifisering med bruk av lengdemål som en viktig objektiv faktor har like høyt presisjonsnivå som når klassifisører setter klasse. Ingen klassifiseringssystemer kan klare å håndtere all variasjon i slaktematerialet. Vi vil alltid måtte leve med noen feil. Men erfaringene fra testperioden viser at resultatene nå er gode nok til at dette kan innføres som standard metode, understreker Røe.

I innkjøringsfasen frem til 1. juli er det fortsatt klassifisøren som er ansvarlig for at slaktenes klasse fastsettes korrekt. Er klassifisøren uenig med forslaget som systemet gir, er det i innkjøringsfasen klassifisørens klasse som er korrekt og skal benyttes.

slakt av småfe som lengdemåles

Når lengdemåling innføres, vil også hvert slakt bli fotografert slik at man har dokumentasjon. På dette bildet kan vi se laserstrålen ved målepunktet nederst på slaktet.
Dokumentasjonsfoto: Fatland Jæren

EUROP-skalaen består

Selv om lengdemåling blir innført for å gi sentral informasjon til beregning av klasse, følges fortsatt EUROP-systemet. Det betyr at likningen som brukes for klasseberegning kalibreres ut ifra de subjektive normene som ligger i EUROP-skalaen. Fasit for klasse settes fortsatt av Animalias klassifiseringskonsulenter.

Viktig med innkjøringsfase

Når det fra 1. juli i år blir obligatorisk å fastsette slaktenes klasse ved bruk av ny klassifiseringsmetode, gjelder dette alle slakteriene som slakter flere enn 2000 småfe i året.

— Endringen krever at slakteriene investerer i teknisk utstyr som skal innpasses på linja, og noen av arbeidsprosessene på slakteriet vil endres. Det er behov for å bruke tid på både opplæring og oppfølging for å få systemet til å fungere godt. Man må regne med en innkjøringsperiode, forteller Morten Røe.

Alle slaktelinjer som har lasermåler vil også få installert et kamera som tar bilde av alle slaktene slik at vi får dokumentert at lengdemålingen gjennomføres på en korrekt måte. Vi får et bilde av slaktet som gjør klasseresultatet etterprøvbart.

21 slakterier ventes å ta i bruk det nye systemet. Per i dag har drøyt ti slakterier montert og tatt i bruk utstyret, og de jobber nå med å innlære bruk av lengdemåleren og andre arbeidsprosesser. De resterende slakteriene arbeider med å finne gode løsninger for å montere utstyret så de kan starte opp. 

—  Det er klassifisører som setter lasermålet på riktig sted på slaktet slik at lengdemålingen blir korrekt. Fettgruppe skal klassifisøren fortsatt registrere manuelt. Så det er slett ikke slik at klassifisørene forsvinner selv om vi endrer metode, forklarer Morten Røe.

Alle småfeslakt skal lengdemåles, både sau- og geiteslakt. For kategoriene Geit (over 1 år) og Kje (under 1 år) innføres ny regel om at slaktene skal inndeles i 15 klasser og 15 fettgrupper, slik som for sau og lam.

En likning beregner klasse

Når klasse settes med ny metode, vil ei likning regne ut slaktets klasse ut ifra objektiv informasjon om kategori, vekt, lengde og K-faktor. For småfe er det totalt sju kategorier, ut fra dyreslag og alder (5 for sau, 2 for geit). K-faktor er et tall som beskriver forholdet mellom slaktets vekt og lengde, og krever dermed presis lengdemåling.

— K-faktor har stor innvirkning på klasse nettopp fordi den er et uttrykk for vekten av slaktet i forhold til volumet definert ut fra lengden. Det hjelper ikke å ha et langt slakt hvis vekta er lav. Da er det lite kjøtt på beinet, bokstavelig talt, forklarer Røe.

At slaktet er riktig flådd og pusset har også vesentlig betydning siden det påvirker vekta – som igjen inngår i K-faktoren. Så det er et viktig oppfølgingspunkt ved innføring av den nye klassifiseringsmetoden.

 

Se også informasjonsside: Klassifisering med lengdemåling av småfe