Klassifisering med lengdemåling av småfe

Fra 1. juli 2024 vil klassifisering med lengdemåling innføres som obligatorisk klassifiseringsmetode på alle småfeslakterier som slakter 2000 småfe i året eller mer.

Grunnidéen i et klassifiseringssystem er å gi hvert enkelt slakt en rettferdig kvalitetsvurdering som grunnlag for verdifastsettelsen. Ingen målesystemer er perfekte, men vi arbeider hele tiden med å ha et velfungerende system.

Klassifiseringssystemene bør baseres på objektive mål som vekt, lengde og alder siden slike målinger er etterprøvbare og personuavhengige. Samtidig må systemet forholde seg til informasjon som faktisk finnes om hvert enkelt individ. Klassifiseringen må også kunne holde arbeidstempoet på slaktelinja, være robust over tid og fungere likt på tvers av geografi og slakterier. Ikke minst må løsningene være kostnadseffektive.

Bruker objektiv informasjon

Når klasse for småfe settes med ny metode, vil ei likning regne ut slaktets klasse ut ifra objektiv informasjon om kategori, vekt, lengde og K-faktor. For småfe er det totalt sju kategorier ut fra dyreslag og alder: 5 for sau (ung sau, sau, dielam, lam, vær) og 2 for geit (geit og kje).

K-faktor er et uttrykk for slaktets vekt per volumenhet (tetthet).

I innkjøringsfasen frem til 1. juli er det fortsatt klassifisøren som er ansvarlig for at slaktenes klasse fastsettes korrekt. Er klassifisøren uenig med forslaget som systemet gir, er det i innkjøringsfasen klassifisørens klasse som er korrekt og skal benyttes.

Alle slakt fotograferes ved lengdemålingen, slik at det er mulig å etterprøve klassefastsettelsen.

Følger EUROP-skalaen

Selv om lengdemåling blir innført for å gi sentral informasjon til beregning av klasse, følges fortsatt EUROP-systemet. Det betyr at likningen som brukes for klasseberegning kalibreres ut ifra de subjektive normene som ligger i EUROP-skalaen. Fasit for klasse vil fortsatt settes av Animalias klassifiseringskonsulenter. Likningene som ligger til grunn for beregning av klasse vil oppdateres med jevne mellomrom.

For sau og lam brukes alle 15 underklasser for både klasse og fettgruppe. For geit har det fram til nå vært brukt kun ni underklasser for klassefastsettelse og fem for fettgruppe. Framover vil også alle 15 underklasser brukes for både klasse og fettgruppe for geit.

Nytt utstyr og endrede arbeidsprosesser

Det tekniske utstyret for å klassifisere småfe med lengdemåling består hovedsakelig av en laser-lengdemåler, et kamera, en terminal for registrering av data om slaktet og beregning av klasse, og en skrottlapp-skriver.

Slakteriene har vært forberedt på en gradvis innfasing av den nye metoden. I januar 2022 fikk det første slakteriet montert utstyr for lengdemåling. Siden den tid har flere slakterier montert utstyret og innført nye arbeidsprosesser. Det er klassifisører som setter lasermålet på riktig sted på slaktet slik at lengdemålingen blir korrekt. Fettgruppe skal klassifisør fortsatt registrere manuelt.

Se også: