Go'mørning

Aldri vært registrert færre sau- og lammeslakt

Figur: Statistikken omfatter alle typer sauer og lam, deriblant ungsau, voksen sau, lam, dielam og værer. Fotograf: Animalia

Slakteriene har aldri registrert mindre slakting av sau og lam enn i 2023. Per november 2023 ble det registrert i år er det registrert slakta litt mer enn 1,067 millioner sau og lam. Sammenlignet med fjoråret lå vi an til å få en nedgang på 50 000 slakt. 

Figuren viser at vi har hatt en sterk, systematisk nedgang siden 2018. Toppene i figuren representerer år med overproduksjon. 2016 til 2018 var en slik periode. Situasjonen i 2023 var en annen.

Det har blitt 100 000 færre slakt på to år, noe som gir underskudd av norskprodusert lammekjøtt fram til neste sesong. I tillegg kom hele fjorårets nedgang i form av lavere slakting i september, noe som er ekstra uheldig, da mye av omsetninga av sau og lam går igjennom varehandelen, som ønsket stor tilførsel i denne måneden.

I tillegg til nedgang på antall slakt, var det også færre produsenter som leverte til slakteriene. På slutten av fjoråret var det 13 000 produsenter som leverte sau og lam til slakting. Det er en nedgang på 600 produsenter de siste to åra, og 2000 færre sammenlignet med 2018. 

Jevn geografisk fordeling 

Nedgangen i antall slakt ser ut til å være relativt likt fordelt over hele landet, med unntak av region Vest, hvor leveransene av sau og lam har vært størst. Men også der er det en nedgang på 9 000 slakt sammenlignet med 2022.   

Kvalitetsutviklingen på lam, uttrykt gjennom oppnådd klasse under klassifiseringen, viser en stabil utvikling. Klassifiseringssystemet består av 15 klasser. De fleste norske lam oppnår en klasse mellom O+ (klasse 6) og U (klasse 11), med middel litt under klasse R (8). Noe av årsaken til stabiliteten i middel klasse ligger i en prosentvis økning i produksjonen av gammelnorske raser, villsau og spelsau og dermed nedgang i andelsprosent for de tyngre rasene.

Forbedring i kvaliteten for de gammelnorske rasene, delvis gjennom innkryssing av kjøttraser, gjør at slaktelamma kan oppnå klasse O+, som utløser utbetaling av kvalitetstilskudd fra staten. Våre statistikker viser at over 93 prosent av alle lam oppnår dette tilskuddet.