Konsekvenser av redusert kjøttforbruk i Norge

På oppdrag fra Animalia og MatPrat har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Menon Economics i tre ulike rapporter sett på konsekvensene av et redusert kjøttforbruk i Norge.  

Fotograf : Animalia/ Grethe Ringdal

Menon Economics har blant annet beregnet hvilke økonomiske konsekvenser en generell nedgang av kjøttforbruket vil ha for bønder og kjøttbransjen, og hva det vil innebære og vri produksjonen fra rødt til hvitt kjøtt. Med utgangspunkt i fire ulike scenarier i et ti-årsperspektiv for perioden 2017 til 2027 har NIBIO sett på hvilken effekt det vil ha for forbruk, produksjon, arealbruk og selvforsyningsgrad.

Hvis kjøttforbruket per innbygger i Norge reduseres i årene framover, vil det ha betydelige implikasjoner for norsk jordbruk og matproduksjon. Hvis forbruket av alle kjøttslag unntatt fjørfekjøtt er redusert med 45 prosent i 2027 sammenlignet med 2017, så vil rundt 30 prosent av dagens jordbruksareal gå helt ut av matproduksjon. NIBIO viser at av arealet som i dag brukes til grasproduksjon vil det sannsynligvis bare være ca. 5 % som vil omdisponeres til dyrking av planter direkte til humant konsum.

Bakgrunnen for rapportene

– Da vi ga Nibio i oppdrag å vurdere konsekvensene av et redusert forbruk av kjøtt i Norge, så valgte vi å kun se på forbruket av rødt kjøtt. Dette skyldes først og fremst at det er rødt kjøtt som flest forbrukere oppgir at de ønsker å kutte med utgangspunkt i klimadebatten og ut i fra et helseperspektiv. Hadde vi inkludert hvitt kjøtt, ville nok det gitt andre utslag i forhold til arealbruk. Så det er også et spor som kunne vært interessant å følge. For øvrig er det viktig å påpeke at Nibio som et uavhengig forskningsinstitutt ikke har fått noen føringer på hvilke premisser som skal ligge til grunn for beregningene, eller hvordan resultatene skal tolkes, sier Ola Nafstad, fungerende direktør i Animalia.

Mer potet og korn

Rapportene viser at for å unngå at de beste jordbruksområdene er de som går ut av drift, må sentralisering motvirkes. Det er behov for sterke virkemidler som bryter med de politiske trendene i jordbruket de siste årene. Det vil også kreve betydelig endring hos den norske forbruker, og handelen. Omdisponering av 5 % av dagens grasareal til produksjon av planter til humant konsum forutsetter for eksempel at hver innbygger må spise i gjennomsnitt 65kg mer poteter og grønnsaker enn i dag, 9 kg mer matbygg eller mathavre, 6 kg mer norsk hvete og 4 kg mer olje- og belgvekster.

I dag er 74 % av sysselsettingen i jordbruket knyttet til kjøtt- og melkeproduksjon. Dersom kjøttforbruket reduseres med 45 prosent, vil det gi en nedgang på 16 000 årsverk. Redusert kjøttforbruk vil få størst konsekvenser i Rogaland, Trøndelag og Innlandet, som er fylkene med mest husdyrproduksjon i dag

Last ned rapportene her