Klimameldinga synliggjør ikke konsekvensene av tiltak godt nok

Regjeringens klimamelding som ble lagt fram i begynnelsen av januar legger opp til en rekke direkte og indirekte tiltak knyttet til jordbruket. Men meldinga synliggjør ikke godt nok hva konsekvensene av redusert kjøttforbruk vil bety for norsk matproduksjon.

Fotograf : Animalia/ Jonas Ruud

Meldingen slår fast at den på landbruksområdet bygger på intensjonsavtalen mellom staten og landbruket om klimatiltak («landbrukets klimaplan») og har et mål om en total reduksjon på 5 mill. tonn CO2-ekvivalenter fra jordbruket. Imidlertid slår klimameldinga fast at av de 4 millionene CO2- ekvivalentene som skal kuttes og føres i sektorregnskapet for jordbruket, er det bare 0.6-0,9 millioner tonn CO2-ekv fra landbrukets klimaplan som kan regnes inn. Dette er tekniske og agronomiske tiltak som gir reduksjon i utslipp av klimagasser uten å redusere produksjonen. 1. mill. tonn CO2- ekv skal kuttes gjennom utfasing av fossile brennstoff til maskiner og oppvarming, men denne reduksjonen kommer i andre sektorregnskap.

Dette innebærer at regjeringen selv tar ansvar for 3,1 - 3,4 mill tonn CO2-ekv av klimakuttene som skal gjøres innen jordbruket. Regjeringens plan legger opp til at dette skal skje gjennom mindre matsvinn og redusert forbruk av kjøtt.

– Basert på tall fra blant annet Klimakur2030 og NIBIO ser vi at den reduksjonen i forbruk som det legges opp til i meldinga vil føre til lavere selvforsyningsgrad, dyrket mark ut av produksjon og at det totalt vil forsvinne mellom 8000 og 10 000 arbeidsplasser i verdikjeden. Disse konsekvensene av forslagene i stortingsmeldingen oppfatter vi som svært vesentlige, men de framkommer ikke direkte i meldingen. Endringer i total matproduksjon, selvforsyningsgrad og arealbruk i denne retningen vil ikke bidra til et mer bærekraftig norsk matsystem, sier Ola Nafstad, ass. direktør i Animalia

Meldingen er til behandling i energi- og miljøkomiteen og hadde høring 2. og 4. februar. Animalia deltok på høringen 4. februar og vårt notat til høringssvar ser du her.