Avlsbesetninger

Avlsbesetningene har en viktig rolle i norsk svineavl og for utviklingen av den norske grisen. De produserer avlsdyr og bidrar med registreringer og data om avlsdyrene.

Avlsbesetningene er delt opp i foredlingsbesetninger og formeringsbesetninger:

Foredlingsbesetninger

Foredlingsbesetningenes oppgave er produksjon av reinrasede griser. De produserer eliteråner til bruk i avlspopulasjonen, tester og egenrekrutterer reinrasede avlspurker, og selger reinrasede avlspurker til formeringsbesetninger. Norsvin er ansvarlig for foredlingsbesetningene.

Formeringsbesetninger

Formeringsbesetningenes oppgave er produksjon av hybridpurker (krysningspurker), med reinavlspurker fra foredlingsbesetningene som mødre. Hybridpurkene selges videre til bruksbesetningene.

Slakteriene har hovedansvaret for formeringsbesetningene, men Norsvin og Animalia bistår i utvelgelsen av nye formeringsbesetninger.

Avls- og helsepyramiden

Avlsarbeidet drives altså gjennom foredlingsbesetningene, som produserer avlsdyr til formeringsbesetninger, som igjen leverer hybridpurker til bruksbesetningene (smågris- og kombinertbesetninger). Denne avlspyramiden sikrer avlsframgang og spredning av det beste avlsmaterialet nedover i pyramiden.

Avlspyramiden ivaretar også helsa til den norske grisen, ettersom dyr bare skal selges nedover i pyramiden, aldri oppover eller på tvers. Alle avlsbesetninger blir fulgt tett opp av veterinær og rådgiver, og det tas jevnlig prøver som skal sikre at man raskt oppdager eventuell sjukdom. Norsvin i samarbeid med slakteriene og Animalia arbeider med å konvertere foredlingsbesetningene til et enda høyere helsenivå (Spesifikk patogenfrie, SPF) fram mot 2025. Formeringsbesetningene skal følge etter og er planlagt konvertert innen 2030.

Alle avlsbesetninger godkjennes av Norsvin og Animalia, ved Helsetjenesten for svin, og er underlagt et strengt regelverk:

Helsetjenesten for svin har utarbeidet helse- og hygienereglement for foredlings- og formeringsbesetninger. Reglementet gir retningslinjer for hygienisk standard, smittebeskyttelse, helsekrav, medisinbruk og kontrollrutiner i avlsbesetningene. På den måten sikres stabilt god helsestatus på avlsdyra. Ved vesentlig brudd på Helse- og hygienereglementet, kan en besetning miste status som avlsbesetning. Reglementet gjelder for foredlingsbesetninger som har avtale med Norsvin, og formeringsbesetninger med avtale med Norsvin og Nortura eller slakterier tilknyttet KLF. Oppfølging gjennomføres med veterinær minst tre ganger årlig og dokumenteres i Helsegrissystemet.

Lenker: