Middprogrammet

I KSL er det krav om å overvåke middstatus i hønehus. Animalia har tilbud til eggprodusenter om å benytte Animalias overvåkingsprogram. I løpet av 2017 - 2018 mottok Animalia middprøver fra ca 50 % av hønsehusene. Det har de siste årene vært en økning i antall positive innsendelser.

Middfeller blir sendt ut via eggpakkeri sammen med brukerveiledning, innsendelsesskjema og ferdig frankerte svarkonvolutter. Utsetting og innsending av middfeller skjer når hønene er 40 uker gamle.

Ønsker du mer informasjon om Animalias middprogram ta kontakt med Magne Kjærulf Hansen i Helsetjenesten for fjørfe.

Utviklingen over andel produsenter som har sendt inn middprøver i perioden 2010 til 2018.

Utviklingen over andel produsenter som har sendt inn middprøver i perioden 2010 til 2018.

 

Utviklingen over andel hønsehus med forekomst av midd i perioden 2011 til 2018.

Utviklingen over andel hønsehus med forekomst av midd i perioden 2011 til 2018.