Fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier

Fjørfenæringa har, ut fra en føre-var-tilnærming, et mål om en lavest mulig forekomst av resistens i normalfloraen hos fjørfe.