Om prosjektet Hygenea

Den europeiske kjøttindustrien er underlagt mange obligatoriske prøvetakingsregimer for å overvåke hygiene og sikre trygg mat. I og med at det brukes mange forskjellige metoder er vanskelig å sammenligne hygieneresultatene mellom forskjellige slakteri og land.

Hovedmålet med Hygenea er å sikre at investeringer og målrettet jobbing skal gi maksimal mattrygghet. En forutsetning er risikobasert objektiv vurdering av hygienen for å kunne sammenligne resultatene og kategorisere de forskjellige slakteriene i forhold til risiko. En slik risikokategorisering vil kunne brukes av slakteriene som dokumentasjon og benchmarking mot nye og eksisterende markeder og av EFSA og nasjonale matmyndigheter som en indikasjon på relativ hygiene hos de forskjellige slakteriene. Åtte norske og et utvalg slakterier i Tyskland, England, Spania og Danmark er med i prosjektet.

AP1: Utvikle protokoll for en internasjonal baseline studie:

En eksperimentell modell på en slakteskrott har blitt utviklet og et laboratorieforsøk på forskjellige prøvetakingsmetoder har blitt gjennomført. En ikke-destruktiv prøvetakingsmetode ble valgt for å prøvetaking i AP 2 basert på resultatene fra dette forsøket og en vitenskapelig artikkel har blitt sendt inn til et tidsskrift for fagfellevurdering.

AP 2: En baseline studie på hygiene i utvalgte slakteri i EØS:

Atten europeiske slakterier har blitt besøkt så langt i prosjektet. Kun 2 besøk gjenstår. Ved hvert besøk har det blitt samlet inn rutinedata på slaktehygiene, tatt mikrobiologiske prøver fra et utvalg slakteskrotter og gjennomført slaktehygieniske regnskap av produksjonslinjen. Så langt det har vært mulig, har slakteriene bidratt med parallell prøvetaking av de samme skrottene. Arbeidet med å analysere data er påbegynt.

AP 3: Risikoprofilering med hensyn til VTEC og AMR E. coli i utvalgte europeiske slakteri:

De mikrobiologiske hygieneprøvene som samles inn i AP 2 blir fortløpende analysert for den generelle hygienen. Senere i prosjektet vil prøvene også undersøkes for om det er en sammenheng mellom eventuelle funn av verotoksinproduserende og antibiotikaresistente E. coli og den generelle hygienen.

AP 4: Etablere årsaksprosessorienterte Bayesianske nettverksmodeller for E. coli og andre hygiene-indikatorbakterier i storfe- og sauekjøttproduksjonslinjer:

Rutinedata på slaktehygiene fra slakterier som prøvetar kalde slakt (Norge og Danmark) har blitt samlet inn og analysert, og et manuskript er under utarbeiding.Hygienerutineresultater fra de andre slakteriene vil bli samlet inn i løpet av besøkene i AP 2. Verktøy for å kunne spore hvor i slakteprosessen mikrobiell forurensning skjer skal utvikles, samt en vurdering av kostnader av risikoreduserende tiltak opp mot effekter på mattrygghet og folkehelse.

AP 5 Spørreundersøkelse/beredskapsøvelse på oppfatning av generell hygiene, risiko og beredskap:

En kombinert survey og beredskapsøvelse på kompetanse, holdninger og oppfatninger om hygiene, risiko og beredskap er under utarbeidelse, basert på erfaringene fra en pilotundersøkelse som har blitt utført. Beredskapsøvelsen vil bli gjennomført ved egne besøk blant ledere på forskjellige trinn i slakterier og inspektører i mattilsyn- og matmyndigheter. Sammen vil disse elementene gi en objektiv indikasjon på relativ kjøtthygiene blant de medvirkende slakteriene, og dette er viktig kunnskap for utvikling innen politikk og lovgivning med stor økonomisk og hygienisk betydning i sektoren og samfunnet.