Om prosjektet Hygenea Pork

Forbedring av slaktehygiene for gris er målet for et nytt 3-årig forskningsprosjekt, kalt Hygenea Pork. Animalia vil benytte nye programvarer for å kartlegge slaktehygienen i 20 europeiske slakterier, og foreslå forbedringer.

Hovedmål og finansiering

Hovedmålet i prosjektet er å redusere bakterienivået på svinekjøtt ved et nytt program for hygienekontroll, som skal gi en mer bærekraftig kjøttproduksjon med bedre mattrygghet og mindre matsvinn. Det er et IPN-prosjekt (innovasjon i næringslivet) med finansiering av FFL/JA og norske slakterier; Nortura, Fatland, Furuseth og Jens Eide. Prosjektet starter opp i 2024 og avsluttes i 2027.

Utvikling av digitale verktøy 

Mikrobiologisk testing av slakt er lovpålagt og koster slakteriene store summer. Samtidig stilles det spørsmål om hvor effektiv overvåking med slik stikkprøvekontroll er for mattryggheten. Et verktøy utviklet av Animalia, for forbedring av slaktehygiene for sau og storfe, er «Hygienisk regnskap». Dette er en visuell revisjon av slaktelinja. I dette prosjektet skal digitalt Hygienisk regnskap for svin utvikles. Hver posisjon under slaktingen blir vurdert for hygieniske svakheter og det registreres score som vektes og presenteres i en graf og det listes opp anbefalte tiltak, som underbygges med foto og videosnutter fra slaktelinja. 

Hygieniske forbedringer

Bedre hygiene vil gi mindre bakterier på kjøtt, og som vil bidra til færre sykdomstilfeller og lengre holdbarheter på kjøttproduktene, samt mindre matsvinn. I en baseline studie skal dette verktøyet brukes i 20 norske og europeiske slakterier, der score-resultatene sammenlignes med mikrobiologiske tester av slaktene og en ny europeisk risikokategorisering av slakterier, for å se om det er samsvar. Studien vil også vise hvordan norske slakterier ligger an hygienisk i forhold til utenlandske slakterier. 

DNA-analyser fra prøver av slaktene fra flere steder langs slaktelinja, skal vise hvilke bakterier som finnes. For hver slakteposisjon ser man hvilke bakterier som overlever og ikke. Denne kunnskapen vil inngå i vurderingen av hvilke tiltak som bør settes inn på slaktelinja og egnet pakkemetode.

Det vil i tillegg kartlegges holdninger og interesser for å tilrettelegge for mer bærekraftig slakting av svin, spesielt innen begrensing av kassasjoner og matsvinn, bruk av hele skrotter og alternativ behandling og bruk av kjøtt som vurderes som hygienisk risiko.

Delmål i prosjektet: 

  1. Utvikle en protokoll for «Hygienisk regnskap» for svinekjøtt
  2. Utvikle et arbeidsverktøy for «Hygienisk regnskap» på en digital plattform.
  3. Kartlegge slaktehygienen i norske og europeiske slakterier i en baseline studie, der «Hygienisk regnskap»-resultater sammenlignes med bakterienivå på svineslakt og en risikokategorisering av slakterier, slik at man samtidig validerer om «Hygienisk regnskap» er et nyttig verktøy i hygieneforbedringen.
  4. Kartlegge bakteriedynamikken langs slaktelinja med ny DNA-metode for å se effekten av slaktetiltakene på hvilke typer bakterier som overlever og hvilke som dør.
  5. Kartlegge holdninger blant interessenter angående motivasjon og ideer for å dreie svinekjøttproduksjonen i en mer bærekraftig retning.